Medlingen avbruten

2016-12-06

Medlingen avbruten

 

Under fredagen 2/12 avbröts medlingarna gällande konflikten på APM Terminals Gothenburg.

Under måndagen 5/12 har företaget mottagit ett varsel om återupptagen blockad gällande användning av timanställda (Blixt), övertid och nyanställning.

Att varslet om konfliktåtgärder framförs utan normal varseltid är något vi beklagar, och därför håller vi just nu på att se över veckans planering tillsammans med våra fartygskunder. Vi kan inte utesluta att våra hanteringstider blir längre under veckan.

Vi kommer hålla alla kunder löpande informerade om läget så snart eventuella justeringar i vår veckoplanering bekräftats av våra fartygskunder.

Med vänliga hälsningar
APM Terminals Gothenburg

 

Mediation suspended

 

During Friday 2/12 the meditation in the conflict at APM Terminals was suspended.

During Monday 5/12 the company has received a notice for resumed industrial actions related to user of pool workers (Blixt), overtime and new hire.

That the notice has been placed without normal notice period (of 7 working days) is something APM Terminal regrets and we are therefore reviewing this week’s planning together with our marine customers. Longer handling times during the week may occur.

We will keep all customers continuously informed of the development and as soon as new adjustments in our berth planning occurs, we shall inform involved parties.

Best regards
APM Terminals Gothenburg

Uppdatering APM Terminals

2016-11-16

Vi har idag fått nedan information från APM Terminals gällande strejken som träder i kraft idag. Har ni några frågor eller funderingar vänligen vänd er till er vanliga kontaktperson. NTEX gör allt som står i vår makt att styra om, bevaka och hitta alternativa lösningar och hoppas på en snar lösning i konflikten.

 

Dialogen med Hamnarbetarförbundet har fortsatt sedan förra veckan, och även pågått idag, men tyvärr inte lett fram till någon lösning. Hamnarbetarförbundets varsel om punktstrejker träder därför i kraft från idag 15 november klockan 14.00 och pågår till och med 18 november klockan 11.00.

Punktstrejkerna leder till kraftigt reducerad servicekapacitet. Följande öppettider kommer att gälla på terminalen:

Mottagningspar och Tompark
Nedan är öppettiderna i CK 3, CK 4 samt CK 5 under punktstrejkerna. Detta gör det möjligt att samtliga lastbilar får service och hinner köra ut från mottagningsparken i tid innan strejkerna träder i kraft.

• Tisdag den 15 nov: 05.30-13.15, 18.00-20.45
• Onsdag den 16 nov: 9.00-13.15, 18.00-20.45
• Torsdag den 17 nov: 05.30-8.15, 11.00-14.15, 18.00-20.45
• Fredag den 18 nov: 05.30-8.15, 11.00-20.45

Vi uppmanar er kunder att på bästa sätt styra era flöden för att vi ska kunna behålla en effektiv fyllnadsgrad i terminalen, dvs. att ni kör in exportcontainrar endast ett par dagar innan beräknad avgång. Observera att överenskomna closing-tider kvarstår.

Vi vill åter påminna att sedan den 10 november öppnar Marshalling area kl 05.30. Det innebär att samtliga lastbilar inklusive SIMA-bilar ska stanna vid Marshalling area för att få en nummerlapp. Den lastbil som kör till CK4 utan nummerlapp får tyvärr vända tillbaka till Marshalling area.

Järnväg
Enligt reducerad spår plan överenskommet med respektive tågoperatör.

Vi vill även uppmärksamma er på de bandarbeten Trafikverket aviserat, och som pågår där Hamnbanan kommer vara avstängd i Helgen vid Kville för inkoppling av spår som varit avstängda. Avstängningen är mellan 00:00 lördagen 19 november (natten mellan fredag och lördag) t o m 24.00 på söndagen 20 november.

Fartyg
Enligt reducerat anlöps schema överenskommet med respektive linjeoperatör.

Vi hoppas på förståelse för komplexiteten i de frågor konfliktåtgärderna berör och beklagar de konsekvenser som punktstrejkerna medför för er som kunder.

Med vänlig hälsning,
APM Terminals Gothenburg

 

Punktstrejker under vecka 46
Tider för punktstrejkerna 15-18 november 2016
Tisdagen 15 november 14.00-18.00, 22.00-onsdag 03.00
Onsdag 16 november 06.00-09.00, 14.00-18.00, 22.00-torsdag 03.00
Torsdag 17 november 09.00-11.00, 15.00-18.00
Fredag 18 november 09.00-11.00

INFORMATION GÄLLANDE VÅRA TRAFIKER UNDER JUL OCH NYÅRSHELGEN

2016-11-15

Under Jul och Nyår justerar rederier och andra leverantörer sina turlistor och bedriver sin verksamhet med minskad kapacitet. Detta innebär att NTEX också får anpassa sina ledtider på samtliga marknader.

Vecka 50 kommer att vara den sista veckan för året med ordinarie ledtider. Vecka 51,52 och 1 kommer vi ha en begränsad turlista och därmed annorlunda ledtider. Vecka 2 är vi tillbaka med ordinarie turlista på alla marknader.

 

Vi eftersträvar alltid att lösa kundens behov och det är därför viktigt att ni stämmer av med er kontaktperson hos oss för att få en exakt tid för leverans av ert gods.

INFORMATION OM KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN

2016-11-14

INFORMATION OM KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN

 

Lördag 12 november

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Varför kommer APMT och Hamnarbetarförbundet inte överens?

Alla hamnar i Sverige är bundna av ett nationellt kollektivavtal som har ingåtts mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet och som reglerar allt arbete i alla svenska hamnar. I de krav Hamnarbetarförbundet ställer vill de ha långtgående inflytande över hur verksamheten bedrivs och skulle innebära att APMT tvingas skriva på ett avtal i strid med det centrala kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Varför tecknar APMT inte avtal med Hamnarbetarförbundet?

Hamnarbetarförbundet har erbjudits hängavtal av Sveriges Hamnar, men har tackat nej till detta. Ett helt eget kollektivavtal för Hamnarbetarförbundet är inte aktuellt eftersom APMT sedan länge är bundna av det kollektivavtal som finns mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. APMT kan inte skriva på ett avtal i strid med det kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Vad händer härnäst?

Hamnarbetarförbundet har sedan 8 november tagit ut sina medlemmar i blockad enligt varsel 1 (se samtliga varsel nedan). Om APMT och Hamn 4:an inte når en lösning innan tisdag 15 november kommer Hamn 4:an ta ut sina medlemmar i punktstrejker till och med 18 november (varsel 2), samt lösa ut varsel 3 och 4.

Vad gör APMT för att undvika aviserade åtgärder?

Att använda stridsåtgärder för att lösa konflikter gör ofta mer skada än nytta. APMT har under senaste veckorna fört och kommer fortsättningsvis föra en konstruktiv dialog med styrelsen för Hamn 4:an i de frågor, som inte är lagstadgade eller som rör kollektivavtal och förhandlingsordningen, men i slutändan är det Hamnarbetarförbundet som måste dra tillbaka stridsåtgärderna.

Hur kommer konflikten påverka APMT?

Om det blir konflikt kommer de företag som normalt skeppar sina varor till och från Göteborg via container att drabbas. APMT räknar med förseningar och även begränsningar i driften, vilket inte bara kommer påverka företaget, hamnen och dess kunder. Det kommer också ha stor påverkan på Sveriges näringsliv i stort eftersom industrin och handeln är beroende av hamnen för export och import. APMT hanterar cirka 50 % av all containertrafik i Sverige.

Hur påverkas medlemmarna i Transportarbetarförbundet av konflikten?

Varslen i sig omfattar bara medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Andra medarbetare på APMT påverkas formellt sett inte av varslet.

Hur kommer det sig att Hamn 4:an kan varsla om konflikt trots att det finns ett kollektivavtal?

För en arbetsgivare som förbinder sig att följa ett kollektivavtal är den s.k. fredsplikten från de anställda en avgörande motprestation. I Sverige idag innebär ett kollektivavtal ingen garanti för arbetsfred på arbetsplatsen eftersom andra fackföreningar kan kräva egna kollektivavtal – trots att detta är i strid med det avtal som arbetsgivaren redan har.

Finns det risk för samhällskonsekvenser?

Det gör det absolut. 90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APMT hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under den varslade strejken den 15- 18 november beräknas volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 - 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Vad innebär varslen?

Hamnarbetarförbundet har skickat fyra varsel, 2 till APMT, 1 till andra företag i hamnen och 1 till Sveriges Hamnar.

Varsel 1 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.

Varsel 2 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.

Varsel 3 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags last bärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.

Varsel 4 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.”

Det innebär att APMT är förhindrade att förhandla om vissa punkter enligt ingångna avtal och att de

övriga punkterna kan Ni själva läsa om på APMTs tidigare utskick.

STREJKEN

Strejken kommer att utföras under perioden 15/11 – 18/11.

Detta kommer att ske med punktstrejker under denna period.

Tisdag den 15 november kl. 14:00-18:00

Tisdag den 15 november kl. 22:00-03:00

Onsdag den 16 november kl. 06:00-09:00

Onsdag den 16 november kl. 14:00-18:00

Onsdag den 16 november kl. 22:00-03:00

Torsdag den 17 november kl. 09:00-11:00

Torsdag den 17 november kl. 15:00-18:00

Fredag den 18 november kl. 09:00-11:00

APMT räknar att man kan hålla mellan 20-30% kapacitet under denna period om man arbetar enligt avtal under de perioder som inte är uttagna i strejk.

Vi är också beredda att det kommer att bli mycket bokningar till/från andra hamnar under denna period.

Uppdatering situationen APM Terminals

2016-11-07

Situationen på järnvägssidan håller fortfarande på att bli bättre och bättre.

Fortfarande problem med att få ut tomenheter och förtullning på exporter spelar  oss ett spratt då och då.

Men på det hela går det framåt.

När det gäller bilsidan så fungerar förmiddagarna oftast tillfredställande.

Eftermiddagar och kvällar har fortfarande en tendens att innebära lång väntetider.

Vi tror att tillgångar på grensletruckar påverkar utfallet och det tillsammans

med de utmaningar man har med NAVIS påverkar väntetiderna.

På båtsidan har man dessutom aviserat att på grund av den kommande övertidsblockaden så kommer

man att utföra ett minskat antal lyft på ankommande/avgående båtar kraftigt.

Detta kommer innebära att enligt uppgift framför allt att exporten kommer att drabbas då det helt enkelt inte kommer att hinnas med.

Nästa utmaning blir övertidsblockaden, det kommer dessutom att innebära  anställningsstopp och stopp att ta in blixtar  som Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg har aviserat.

Den kommer att börja gälla från den 8 november fram till den 31 december.

Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg kände att det inte var tillräckligt utan har också varslat om strejk från den 15 november 2016  kl. 14.00 till  den 18 november kl. 11.00.

Man har i samband med detta skickat ut en förfrågan om sympatiåtgärder från övriga hamnar om att omdirigerat gods skall sättas i blockad.

Den har godkänts av hamnarbetarnas centralorganisation. Den blockaden kommer att gälla från den 15 november kl. 15.00 till den 31 december kl. kl 24.00

Detta kommer att få stora konsekvenser för er och vår verksamhet.

Vi kommer fortlöpande informera Er om vad detta kommer att innebära för oss.

Vi har ju dessutom äntligen fått information om vilka punkter man förhandlar om.

Se bifogat brev från APM.

Hamnarbetarförbundet avd 4 i Göteborg skriver också om nedanstående punkter . Man väljer dock att formulera sig på ett annorlunda sätt.

Titta gärna på hamnarbetarförbundets hemsida.

http://hamn.nu/page/hamn/theapmtdispute/

Vi får hoppas att man kan komma överens om betal tv kanaler, olika typer av avtackningar samt kontroll av kylcontainers ganska snart.

Detta kastar lite av löjets skimmer över den verksamhet vi håller på med.

Vi hoppas att vi en vacker dag kan återgå till det vi gör bäst. Förmedla container på bästa sätt för Er som kunder.

Vi kan, som tidigare meddelats, inte ta på oss några kostnader som kan härröras till denna konflikten.

 

Vi återkommer med fortlöpande information.

Uppdatering av situationen i hamnen.

2016-10-31

Järnvägen börjar långsamt att återhämta sig och vi räknar med att förhoppningsvis kunna köra ikapp inom en vecka.

Biltrafiken har fortsatt stora utmaningar på grund av stor brist av grensletruckar, och väntetiderna är fortfarande långa.

 

Vi möts också idag av nya besked om stridsåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4 i Göteborg.

Från den 8 november blir det övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad.

Detta kommer med all säkerhet påverka vår möjlighet att ge bra service under denna perioden.

Vi hoppas att APM hinner förbereda sig inför detta och att störningarna blir så små som möjligt.

 

Vi återkommer med ytterligare information under nästa vecka.

Fortsatta störningar APM Terminals

2016-10-25

Situationen är fortfarande kaotisk på APM Terminals efter att de bytt system från CATOS till NAVIS.

  • Tåg lastas inte upp med de volymer som planerat, vilket innebär att vi inte kan garantera några leveransdagar i nuläget.
  • Väntetiden i hamnen för biltrafiken var igår ca 4 timmar +/-.

  

Allt detta påverkar naturligtvis vår övriga arbetsbelastning och vi ber om förståelse för det.

Nytt kontor i Borås

2016-07-06

Nu har vi öppnat vårt nya kontor i Borås.
Kontoret kommer att fokusera på trafik mellan Sverige/Norge och Finland.

Kontoret som är ganska centralt beläget är på närmare 400 kvadratmeter, det finns alltså utrymme för att växa. Fem personer börjar under sommaren. En av dem, Melina Rannanjärvi, är både platschef på kontoret och trafikchef på Finland.
Övriga nyanställda speditörer är Heli Laukkanen, Tania Bohlin, Lina Wassholm och Jaklina Pernjak.

Samtliga kommer närmast från Green Carrier och tidigare Trana Spedition. Hela kvintetten har mångårig erfarenhet av transporter till och från Finland.
– Det känns väldigt bra att vi kunnat knyta till oss den här kompetensen som kommer att vara en betydande del i NTEX utveckling framåt, säger Jan Lundberg.

Kontaktuppgifter
Växelnummer: 033-48 06 40
Mail: booking.boras[at]ntex.se

VGM (Verified Gross Mass) Statement

2016-06-16

As previously announced, the new SOLAS container weight regulation will be implemented by International Maritime Organisation (IMO) on July 1st 2016.

To simplify handling due to the the new regulation NTEX have issued a VGM Statement. This must be signed by shipper's authourized contactperson and accompany all sea freight shipment as from July 1st. You may find the statement below.

VGM (Verified Gross Mass) Statement FCL

VGM (Verified Gross Mass) Statement LCL

Any shipping container leaving from any port in the world must be accompanied by a shipping document verifying gross mass (VGM) of a container in order to be loaded onto a ship. 

For more information please contact our Sea freight department.
Tel: 031-727 85 80
Mail: sea@ntex.se

Best Regards

NTEX AB

Helgkörförbud i Europa under sommaren

2016-06-16

Under sommarveckorna inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor. Se nedan information gällande körrestriktioner i respektive land:

Frankrike            23 juli - 20 augusti                      Lördagar            kl 07-19

                              24 juli - 21 augusti                       Söndagar            kl 00-22

Polen                   24 juni - 26 augusti                      Fredagar             kl 18-22

                              25 juni - 27 augusti                      Lördagar            kl 08-14

                              26 juni - 28 augusti                     Söndagar            kl 08-22

Slovakien            2 juli - 27 augusti                         Lördagar            kl 07-19

                              3 juli - 28 augusti                         Söndagar           kl 00-22

                              29 augusti                                      Nat. Helgdag    kl 00-22

Tjeckien              1 juli - 26 augusti                          Fredagar            kl 17-21          

                             2 juli - 27 augusti                          Lördagar            kl 07-13

                             3 juli  -28 augusti                          Söndagar           kl 13-22

Tyskland            1 juli - 31 augusti                           Lördagar            kl 07-22

Ungern               4 juni - 31 augusti                         Lördag                kl 22-24

                             5 juni - 31 augusti                         Söndag               kl 00-22

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Semesterstängt i Italien

2016-06-03

Den italienska semesterperioden infaller i år under vecka 32-34, större delen av industrin håller mer eller mindre stängt under dessa veckor.  Detta gör att vi kommer att ha en minskad transportfrekvens på trafiken till och från Italien. Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att i största möjliga mån planera och boka orders i god tid.

För närmare information om dina leveranser, kontakta din ordinarie kontaktperson eller vår Italienavdelning.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Övertidsblockad Göteborg avblåst

2016-05-26

Samtalen mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet har varit framgångsrika och de har nu nått en överenskommelse. Detta innebär att den utlysta övertidsblockaden från och med 28 maj samt de två dygnslånga strejkerna 31 maj och 7 juni är avblåsta.

Konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet kvarstår, det finns för tillfället inga ytterligare aviserade åtgärder. Vi ber att få återkomma med mer information då den finns tillgänglig.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Overtime ban Gothenburg

2016-05-24

The collective negotiations between Sveriges Hamnar and Transportarbetarförbundet have unfortunately not reach an agreement. All ports in Sweden have been given a strike warning from Transportarbetarförbundet.

The warning means that no overtime or employment of new staff (use of temporary work force pool) will be allowed from 28/5 00:01 and until the conflict have been resolved. Some ports have in addition been selected for 24 hours full strike with all activities closed down.

Gothenburg RoRo Terminal is like all other ports targeted by the warning and this will reduce the operational capacity dramatically. Consequences will be delayed departures and that not all cargo can be shipped. We highly regret the effect this will have for our customers.

A mediator have been appointed in the negotiations in order to achieve a satisfactory solution for the conflict

 

We will revert with more information as soon as we have any updates on the situation.

Störningar i Frankrike

2016-05-18

Det råder våldsamma gatuprotester runt om i Frankrike mot en föreslagen arbetsmarknadsreform i landet.

Demonstrationer äger rum i framför allt Paris men också i städer från Marseille i söder till Lille i norr, lastbilschaufförer blocker vägar och hamnar i norra och västra Frankrike. Detta påverkar vår trafik i området.

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Semestertrafik 2016

2016-05-13

Sommaren närmar sig och det börjar bli dags att planera inför kommande semesterperiod. Denna sträcker sig från vecka 25 och fram till och med vecka 35.

Vi vill be våra kunder att ha en god framförhållning gällande transportbokningar under dessa veckor.

Antalet färjeplatser för godstrafik minskar under semesterperioden då rederierna prioriterar den ökande turisttrafiken. Detta innebär risk för minskad kapacitet och förlängda ledtider. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik på hårt belastade vägar under sommaren vilket kan påverka ledtiden på vissa sträckor.

Vår gör vårt yttersta för att tillgodose våra kunders transportbehov och för att förebygga eventuella störningar i trafiken.

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Strejkvarsel APM Terminals - Göteborg

2016-04-21

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk på containerterminalen i Göteborg vilken drivs av APM Terminals.

Aktioner planeras tisdagen den 26 april från kl 07.00 och 24 timmar framåt, samt torsdagen den 28 april från kl 07.00 och 24 timmar framåt.

Se nedan information från APM Terminals.

Information om strejkvarsel

 

Container weight regulation

2016-04-11

Effective July 1st 2016, a new container weight regulation will be implemented by International Maritime Organisation (IMO). Any shipping container leaving from any port in the world must be accompanied by a shipping document signed either electronically or in hard copy by the shipper on the bill of lading listing the verified gross mass of a container in order to be loaded onto a ship.

The weighing must be done in one of two approved ways:

  • The container is stuffed and weighted on a weightbrige to get the VGM.
  • All components in the container are weighed separately, including pallets, packing and lashing materials. The container tare is added to the sum of the individual components weights to get VGM.

See below link for information from the swedish transport authorities. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/containervagning/

For questions regarding your shipments please contact NTEX Sea department.

Tel: 031 – 727 85 80 / Mail: sea@ntex.se

Train service from China to Europe

2016-03-31

NTEX is proud to present a new service by train from China to Europe through our agents/partners. The goods will be sent in Seafreight containers and all local handling will be done by our partners. Since we noticed a demand for shorter transit times than offered by sea freight, we can now offer 15 days transit from Zhengzhou to Hamburg with three departures per week. From Zhengzhou we cover main ports all over China such as Dalian, Qingdao, Shanghai in the north, Yantian and Xiamen in the south.

Curious for more?

Pls contact jerry.nilsson@ntex.se for a quote and more details.

Störningar i Englandstrafiken

2016-02-02

Dåliga väderförhållanden på Nordsjön skapar problem för färjetrafiken med fördröjningar som följd. Förseningar och eftersläpningar kan komma att påverka våra ledtider under hela veckan.                                                     

Försenad avgång:

Ficaria Seaways, Göteborg – Immingham 2016 02 01 - Ny beräknad ankomst Immingham onsdag eftermiddag.

För mer information gällande dina skeppningar, vänligen kontakta ordinarie kontaktperson eller närmaste NTEX kontor.

Begränsade avgångar Göteborg -Kiel

2016-01-11

Då ett av fartygen på rutten Göteborg - Kiel går i docka kommer man under perioden  11 - 25 januari att ha reducerat antalet avgångar till varannan dag. Detta kommer att påverka vår kontinenttrafik som skeppas via Göteborgs hamn.

För mer information om dina skeppningar kontakta din ordinarie kontaktperson eller närmsta NTEX kontor.

Läs mer i information från Stena Line här.

Belgien inför ny vägskatt

2016-01-11

Belgien har beslutat sig för att införa krav på AutoPASS, så kallade OBU, vilket är en typ av tullbricka som fästs i bilens vindruta. Beslutet kommer efter Norges införande av obligatoriska OBU på tunga fordon på över 3,5 ton.

Den nya vägskatten för fordon med vikt över 3,5 ton kommer att introduceras i Belgien den 1 april 2016. Tidigare har ett samarbete funnits, vilket gjorde det lätt att köra i Sverige, Danmark och Benelux-länderna. Samarbetet har inneburit att en lastbil registrerad i ett av länderna har gått under samma regelverk även i de andra länderna. Men nu har Belgien alltså dragit sig ur samarbetet och det krävs istället en OBU.

På grund av detta tvingas vi införa Belgisk MAUT-taxa från och med den 1 april för att kompensera oss för ökade kostnader vid transporter till och från Belgien. Vi ber att få återkomma med aktuell nivå då det är fastställt.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Kinesisk nyåret 2016

2016-01-04

Kinesiska nyåret infaller i år den 8 februari.

Under perioden 8-12 februari håller därför större delen av industrin i Kina mer eller mindre stängt. Rederier och flygbolag anpassar sina tidtabeller därefter och efterfrågan på utrustning och kapacitet brukar i samband med längre ledigheter öka markant. Vi vill därför påminna om att planera orders i god tid för att undvika eventuella förseningar och extra kostnader, såsom kaj- och containerhyra.

För mer information kontakta vår sjö respektive flyg avdelning.

Tel: 031 – 727 85 80

Email: Air alt. Sea