Hemsida underlättar körning i Europa

2014-12-29

På uppdrag av EU-kommissionen har hemsidan Urban Access Regulations skapats. På sidan finns trafikrelaterad information för fordon runt om i Europa. Sidan innehåller information om miljözoner, vägtullar och begränsningar i tillgängligheten. Det går också att hitta upplysningar om speciella tillstånd som krävs i vissa regioner och hur respektive städers miljözonsregler kommer att utvecklas framöver.

NTEX förvärvar Godstrans i Helsingborg

2014-12-22

NTEX förvärvar Godstrans i Helsingborg och säkerställer därigenom inrikestransporterna med ett 50-tal svenskregistrerade ekipage.

De senaste åren har NTEX satsat hårt på att utveckla sin styckegodshantering, både i Sverige och i övriga Europa. Verksamheten har utvecklats på ett mycket positivt sätt men ställer samtidigt högre krav. Förvärvet av Godstrans bidrar till att företaget även framöver kommer kunna svara upp till god kvalitet och stort kundfokus, vilka är grundbultarna i hela NTEX.

Trafik på alla postnummer

Godstrans, som varit en viktig samarbetspartner till NTEX när det gäller expansionen i Europa, har en starkt utvecklad inrikestrafik, som dagligen trafikerar Sveriges samtliga postnummerområden (10-98).

– Förvärvet av Godstrans, som bl a innefattar ett 50-tal svenskregistrerade ekipage, innebär att vi säkerställer kvaliteten i våra inrikestransporter, säger NTEX VD, Dan Ericsson.

– Vi har redan ett gott och nära samarbete med NTEX. Genom att bli en del av samma familj ser vi stora möjligheter att vidareutveckla vårt serviceerbjudande till existerande kunder. Bland annat genom NTEX internationella profil, liksom att vår personal kan erbjudas spännande utvecklingsmöjligheter i en större organisation, kommenterar Per Berggren på Godstrans.

6000 m2 öppet dygnet runt

– I och med förvärvet kommer vi även att förfoga över en 6000 kvadratmeter stor terminal som har öppet dagligen året runt och som ur ett geografiskt perspektiv har ett perfekt strategiskt läge för vår verksamhet, säger Dan Ericsson.

– En annan mycket stor och viktig fördel är att vi får en större och bredare kompetens inom inrikestransporter, terminalhantering och lagerhållning.

Nytt affärsområde

Förvärvet innebär att NTEX förstärker sin inrikes trafik och tillsammans med befintlig Norrlandstrafik formas ett starkt affärsområde ”inrikes”.

Ny Affärsområdeschef blir Per Berggren, tidigare VD i Godstrans.

För ytterligare information: Dan Ericsson, VD NTEX, tel. 031-727 85 05

Nyhetsbrev i PDF.

Fjärde järnvägspaketet närmare verklighet

2014-12-19

I nästan två år har det fjärde järnvägspaketet legat på förhandlingsbordet i Bryssel. Nu meddelar Transportindustriförbundet att man fått positiva signaler från förhandlingarna.

Fram tills nu har Italien varit ordförandeland i EU, men det har blivit dags för Lettland att ta över. De har uttalat ambitionen att under 2015 fortsätta driva frågan och förhoppningsvis nå en lösning. Den 8 december hölls ett transportrådsmöte där även transportkommissionär Violeta Bulc tydliggjorde frågans fortsatta prioritering.

Det finns en vision för år 2030 att 30 procent av det gods som idag transporteras längre än 300 kilometer på väg istället ska transporteras på järnväg. För att uppnå visionen måste EU ha en sammanlänkad och enhetlig järnvägsinfrastruktur. Förhoppningen är att det fjärde järnvägspaketet blir det första steget.

Helgförbud tas bort i Tyskland

2014-12-18

Systemet med förbud mot lastbilskörning under helger kommer att avskaffas i Tyskland, meddelade landets transportminister Alexander Dobrindt nyligen. Anledningen till ändringen är att helgerna ändå anses vara lugna trafikdygn. Förhoppningen är att upphävandet av förbudet ska leda till ökade intäkter som kan investeras i väginfrastrukturen.

Järnvägsunderhåll kan bli effektivare

2014-12-17

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har jämfört Sveriges järnvägsunderhåll med tre andra länders. Det visade sig bland annat att Nederländerna arbetar framgångsrikt med funktionskontrakt och att Finland har en mindre organisation än Sverige.

VTI fick i uppdrag att kartlägga hur Nederländerna, Finland och England kontrakterar järnvägsunderhåll. Detta för att ta fram underlag för Trafikverkets arbete med att omarbeta formen för framtida avtal med entreprenörer som genomför underhållsarbeten på järnvägen.

Det svenska järnvägsunderhållet har sedan 2002 successivt konkurrensutsatts. Analyser som genomförts tyder på att konkurrensen sänkt kostnaderna med minst 10 procent, utan att försämra verksamhetens kvalité. Johan Nyström, forskare på VTI, säger att det trots den goda utvecklingen kan finnas ytterligare förbättringsområden.

Funktionskrav och en mindre organisation
Kartläggningen visar att den största skillnaden mellan Sverige och Nederländerna är att Nederländerna i högre utsträckning använder funktionskrav medan Sverige ställer krav på de specifika aktiviteterna som genomförs. Utmaningen är att upprätta funktionella krav som säkerställer underhållsarbetets kvalitet, utan att behöva detaljreglera tillvägagångssättet. 

Sverige och Finland började upphandla järnvägsunderhåll ungefär samtidigt. En stor skillnad mellan länderna är att Finlands motsvarighet till Trafikverket har en mindre och mer slimmad organisation.

Kartläggningen visar att länderna i många fall handskas med samma problematik. Både Finland och Nederländerna försöker komma fram till hur de kan locka fler entreprenörer till marknaden för att stärka konkurrensen. De diskuterar även hur underhållsarbetet i spåren ska kunna balanseras med tågens framkomlighet. Att locka unga till branschen är också en utmaning de alla brottas med.

Mot en förändring
Det kan finnas anledning att förändra den svenska modellen men om det är att föredra är inget som VTI tar ställning till inom ramen för undersökningen. Trafikverket talar både om att renodla beställarrollen och att i ökad omfattning använda funktionskontrakt. Detta kan tolkas som att organisationen arbetar mot en modell mer lik Finlands och Nederländernas. 

Ökad efterfrågan under årets sista kvartal

2014-12-15

Drygt 30 procent av de svenska åkerierna uppger att de märkt av en ökad efterfrågan under de tre senaste månaderna. Det visar Åkeribarometern, en trendanalys från Sveriges Åkeriföretag. 

Även i år visas en ökad efterfrågan för åkerinäringen under årets sista kvartal. Den största ökningen har varit inom inrikestransporter uppger 36 procent av de tillfrågade. Inom internationella transporter ser däremot bara 14 procent av de svarande en ökad efterfrågan. 

Oförändrade priser
Trots att efterfrågan ökat uppger över 80 procent av de tillfrågade att priserna är oförändrade. 12 procent uppger att priserna sjunkit och drygt 14 procent anger att de fått sänka priserna för internationella transporter.

Tjänstemän saknas
Antalet anställda följer samma mönster som priserna. 73 procent svarar att antalet anställda är oförändrat och 15 procent uppger att personalstyrkan har minskat. Nästan en tredjedel av företagen uppger dock att de har en brist på tjänstemannapersonal.

Avslutningen på året burkar vara intensiv och nästa år väntas som vanligt inledas med en sjunkande efterfrågan på transporttjänster. Drygt 28 procent uppger dock att försäljningspriserna förväntas öka.

 

Inlandssjöfart införs i Sverige

2014-12-12

Inom EU finns det gemensamma regler för inlandssjöfart, vilket innebär trafik på kanaler, floder och insjöar. Med ett samlingsnamn kallas dessa för inre vattenvägar. Nu har de lagändringar som krävts för att införa detta också i Sverige genomförts. 

Från och med den 16 december träder de nya föreskrifterna rörande fartygskonstruktion och utrustning för inlandssjöfart i kraft. I Sverige har reglerna inte tidigare tillämpats, men efter att sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart ökat kommer det att bli möjligt att även här bygga och utrusta fartyg i enlighet med reglerna. De fartyg som byggs för inlandssjöfart får endast framföras i vattenområden som definierats som inre vattenvägar. Till en början innefattar detta Göta älv, Vänern och Mälaren.

Ny testanläggning för vinterdäck i Finland

2014-12-10

I början av december öppnade en ny testanläggning för vinterdäck i den finska staden Ivalo. Anläggningen heter The Arctic Center och är ledande i världen. Den innehåller flera snö- och isbanor och placeringen i en dal skapar ett klimat som lämpar sig för tester av vinterdäck mellan november och april. 

Anläggningen gör det möjligt att testa däck i ideala förhållanden. Det är ett nödvändigt komplement till tester i laboratoriemiljö, menar Jean-Pierre Jeusette, Director General of Goodyear´s Innovation Center. Inom en överskådlig framtid är det just Goodyear som kommer att utnyttja anläggningen, där både konsument- och lastbilsdäck kommer kunna testas.

Nya mailaddresser till Sjö & Flyg

2014-12-10

Vår avdelning för sjö och flyg får allt mer att göra, vi har ett ökat orderflöde och ett stor antal nya kunder. Detta har lett till att trycket på den gemensamma gruppmailen har blivit hårt. För att kunna bibehålla vår höga service och att snabbt kunna återkoppla med svar har vi nu beslutat att separera produkterna.

Nya grupp-mailadresser från och med 10 januari är:

air@ntex.se

sea@ntex.se

Telefon nr är som tidigare: 031 – 727 85 80

Om ni har frågor kan ni som vanligt kontakta er sedvanliga kontakt på NTEX eller maila respektive avdelning.

Information ang kommande SECA-tillägg

2014-12-09

1 januari 2015 träder det nya svaveldirektivet i kraft. Detta kommer att resultera i höjda bränslekostnader från rederierna. NTEX tvingas därför att från och med 1 januari införa ett SECA-tillägg på alla berörda trafiker. Tillägget kommer att justeras månadsvis och aviseras på vår hemsida.

Mer information och nivåer angående kommande svaveldirektiv hittar du här.

Komplexa sjösituationer övas i Göteborg

2014-12-08

I veckan kopplas fartygssimulatorer från Tyskland, Finland och Spanien ihop med Chalmers och Sjöfartsverkets simulatorcentrum på Lindholmen i Göteborg. Där möts sedan fartygsbefäl från de olika länderna för att öva svåra situationer till sjöss.

Per Setterberg, aktivitetsledare på Sjöfartsverket, säger att den här typen av tester inte har gjorts tidigare. Genom att flera länders fartygsbryggor kopplas samman uppstår nya möjligheter att öva på komplexa trafiksituationer. Fartygssimulatorerna är en förutsättning för att kunna studera dessa och ger samtidigt en chans att studera interaktionen mellan människa och maskin.

Idag finns inget center i världen som på egen hand kan genomföra de tester som nu görs i Göteborg. För att koppla samman de olika simulatorerna används simulatornätverket European Maritime Simulator Network. I framtiden finns möjligheten att koppla samman ytterligare simulatorer och därmed utvidga samarbetet mellan olika europeiska institutioner.

NTEX ingår avtal med Sundfrakt

2014-12-08

NTEX Logistics AB har ingått ett samarbetsavtal med Sundfrakt AB. Avtalet innefattar i ett första skede dragningstjänster samt kommersiellt samarbete.
– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen och den ömsesidiga ambitionen är att inventera potentialen för andra typer av samarbeten, säger Dan Ericsson, VD på NTEX Logistics AB
.

Redan idag har steg tagits i syfte att intensifiera samarbetet. Bland annat har NTEX Logistics sagt upp sina lokaler i Sundsvall och flyttar in i Sundfrakts lokaler som ligger centralt belägna vid E4:an strax norr om Sundsvall. Detta steg tas fullt ut vid årsskiftet.

Båda parter ser optimistiskt på framtiden och är övertygade om att marknaden redan inom kort kommer att kunna dra nytta av denna nysatsning från parterna.

– NTEX Logistics och Sundfrakt har redan börjat genomföra gemensamma kundbesök i Norrlandsregionen hos såväl befintliga som potentiella kunder för att berätta mer om vilka fördelar vi kan erbjuda marknaden genom vårt samarbete, berättar Dan Ericsson, VD på NTEX Logistics AB.

 

För ytterligare information:

Dan Ericsson, VD NTEX Logistics AB, 031 7278505, dan.ericsson@ntex.se

Martin Frisell, NTEX Logistics AB, 031 7258334, martin.frisell@ntex.se

Bo Lantz, Sundfrakt AB, 060 180159, bo.lantz@sundfrakt.se

Printa nyhetsbrev här.

Vägtullstagg blir krav i Norge

2014-12-08

I Norge träder en ny lag i kraft från och med 1 januari 2015. Från och med då måste en elektronisk tulltagg installeras på vindrutan till alla kommersiella fordon med vikt över 3,5 ton. 

Införandet av tulltagg gör insamlingen av vägtullar mer effektiv vilket leder till att kostnaderna för vägtullarnas drift och administration minskar. På så sätt frigörs medel som istället kan läggas på bra och säkra vägar. En annan fördel är att förändringen leder till lika konkurrensvillkor mellan norsk och utländsk transportindustri.

Om ett fordon saknar tulltagg kommer dess ägare eller förare bötfällas med 8000 NOK. Kontroller för att säkerställa att lagen följs utförs av norsk polis, tull samt Statens vegvesen.

Svensk inledningstalare i Flamländska parlamentet

2014-12-05

Den andra december hölls en trafiksäkerhetskonferens i det Flamländska Parlamentet i Bryssel. Inledningstalare var Sveriges Åkeriföretags teknikchef Mårten Johansson, som pratade om hur ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete leds.

Mårten Johansson uppger att det under 2013 skedde 35 dödsolyckor som involverade tung lastbil och att ungefär hälften av dessa var mötesolyckor. Med den bakgrunden menar han att trafikseparering är en viktig säkerhetsfråga.

 En internationell jämförelse visar att svensk åkerinäring är framgångsrik när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Under 2010 omkom 6,2 personer per 100 000 invånare i vägtrafiken i Europa. I Sverige var siffran 2,8.

Ett år med skärpta mobilregler vid körning

2014-12-04

Den 1 december 2013 skärptes reglerna för användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid körning. Under det gångna året har 82 personer bötfällts, hälften av dem har blivit av med körkortet.

 Reglerna innebär att det är förbjudet att använda exempelvis mobiltelefoner på ett sätt som ”inverkar menligt på framförandet av fordonet”. Under bestämmelsernas första år har det blivit tydligare för polisen hur de ska tillämpas. Handlingar som kan ingå i begreppet ”menlig påverkan” är om föraren kör över mittlinjen eller upp på en trottoarkant eller gör en alldeles för hård inbromsning.

 Inför 2015 kommer föreskrifterna eventuellt ändras så att förare kan bötfällas av polis direkt vid vägkanten. Idag avgörs bötesbeloppet vid en rättslig prövning. En sådan förändring skulle innebära att betydligt fler förare riskerar att bötfällas för mobilanvändning.

Förlängningen av Norra länken invigd

2014-12-03

I slutet av november invigdes en förlängning av Norra länken i Stockholm. Den första etappen, mellan Karlberg och Norrtull, öppnades redan 1991. Nu förlängs tunneln från Norrtull till Värtan, med en anslutning till Roslagsvägen.

Norra länken är en av Europas längsta vägtunnlar för trafik. Tunneln bidrar till att bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö i Stockholmsområdet. Tidigare har framförallt de norra innerstadsgatorna haft en hög belastning eftersom Stockholms huvudvägnät saknat bra förbindelser till Värtahamnen, Frihamnen och Lidingö.

Nu beräknas ungefär 90 procent av den tunga trafiken kunna ledas ner i tunnlarna, vilket möjliggör en halvering av trafiken på Valhallavägen och Lidingövägen. Tunneln ger också andra vinster i form av minskat buller och mindre avgaser, vilket leder till en förbättrad miljö för både de som bor och arbetar i området. 

Fler registrerade lastbilar

2014-12-02

Under november månad ökade antalet registrerade lastbilar, personbilar, släpvagnar, bussar och mopeder klass 1. Jämfört med samma månad 2013 ökade antalet nyregistrerade lastbilar med 9,1 procent.  För personbilar var ökningen 2,9 procent. Ungefär 58 procent av november månads nyregistreringar utgjordes av dieselbilar. 

Vinterdäck krav vid vinterväglag från och med idag (1 dec)

2014-12-01

Sedan den 1 oktober är det tillåtet att köra med vinterdäck, men mellan den 1 december och den 31 mars är det ett krav vid vinterväglag. Kravet gäller både svenska och utländska fordon.

Vinterväglag definieras som att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. När detta är aktuellt måste fordon och eventuella släpfordon ha vinterdäck eller likvärdig utrustning. Kravet gäller Sedan den 1 oktober är det tillåtet att köra med vinterdäck, men mellan den 1 december och den 31 mars är det ett krav vid vinterväglag. Kravet gäller både svenska och utländska fordon.både personbilar, husbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på upp till 3,5 ton. I de fall fordonet väger över 3,5 ton krävs vinterdäck eller likvärdig utrustning på drivaxlarna.

Mer information om kraven på vinterdäck kan du läsa här.

Nya trafiksäkerhetskameror i norr

2014-11-28

Under vecka 48-50 kommer 12 nya fartkameror att placeras ut i Norr- och Västerbotten. Fyra sträckor får nya kameror som syftar till att öka trafiksäkerheten.

De nya kamerorna sätts upp på platser där de, baserat på erfarenhet och kunskap, tros fungera som ett bra verktyg för att få ner hastigheterna. Det är i samråd med regional polismyndighet och regionala planerare på trafikverket de aktuella platserna valts ut.

Hur allvarliga följder en trafikolycka får beror till stor del på fordonets hastighet och genom att minska fortkörningara kan också antalet dödsfall i trafiken minska. 

Nya regler för klampning och cabotagebrott

2014-11-27

I riksdagen hölls igår en debatt om klampning och bestraffning vid cabotagebrott. Beslut fattades om att sanktionsavgifter ska införas istället för de böter som gäller idag och att det ska bli möjligt att klampa fordon i upp till 24 timmar.

Beslutet om sanktionsavgifter för de som bryter mot cabotagereglerna kan verkställas från och med 1 januari. Möjlighet att klampa fordon som bryter mot trafiklagstiftningen kan komma att träda i kraft från och med 1 mars 2015.

Trafikutskottet vill nu att regeringen ska utreda möjligheten att fordon ska kunna klampas längre än 24 timmar samt att beslut om klampning ska kunna fattas direkt av polis eller tulltjänstemän. Ett förslag innebär att sanktionsavgiften för brott mott cabotagebestämmelserna ska kunna uppgå till 40 000 kronor. De vill också underlätta kontrollen av att transporter sker enligt regelverket genom att ställa krav på att frakthandlingar ska finnas i förarhytten.

Karin Svensson (MP) tycker det är rimligt att ställa tuffa krav på yrkestrafiken och menar att det kräver ett regelverk som gör det möjligt för polisen att prioritera brotten.

Nordnorges längsta tunnel invigd

2014-11-26

Den 22 november invigdes Toventunneln i Nordland. Med sina 10,7 km blir den Nordnorges längsta tunnel och den ersätter en smal, rasutsatt vägsträckning som gick genom Tovenfjellet. Tunneln knyter ihop Sandnessjøen och andra kustkommuer och blir på så sätt en viktig korridor. Även Sverige gynnas av tunneln eftersom Västerbotten får ännu bättre möjlighet att transportera till norska hamnar. Dessutom stärks det östvästliga transportstråket längs E12.

Ordföranden i transportstyrelsen slutar

2014-11-25

Carola Gunnarsson är sedan 2011 ordförande i Transportstyrelsens styrelse. Nu meddelar hon dock att hon valt att avsluta sitt engagemang från och med årsskiftet.

Det finns i dagsläget ingen uppgift om när en ny ordförande kommer att presenteras eller vem detta kommer bli.

Utmaningar för finsk sjöfartsindustri

2014-11-24

Den finska sjöfartsindustrin möter två utmaningar i form av en avstannande utsikeshandel och det planerade svaveldirektivet.

Både hamnar och rederier drabbas av utmaningarna. Bara i sydvästra Finland sysselsätter marinindustrin ungefär 7000 personer och i regionen finns det runt 330 företag inom branschen.

Direktören för Karleby hamn, Torbjörn Witting, har uttryckt att de med anledning av det nya svaveldirektivet känner av kundernas osäkerhet kring hur de ska hantera sina framtida transporter. Staffan Herlin, vice verkställande direktör för Finnlines, tror att många rederier antingen kommer att behöva övergå till bränsle med mindre svavelutsläpp eller investera i teknik som kan rena från svavel. Han menar också att det kan bli svårt då många företag i branschen har flera svåra år bakom sig.

Världens största containerfartyg döpt

2014-11-20

Den 17 november namngavs världens största containerskepp, CSCL Globe, på Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea. Beställningen av fartyget gjordes i maj 2013 av China Shipping Container Lines. Det är deras första fartyg med kapacitet på 19 000-TEU, och ytterligare fyra är på gång.

Skeppet är 400 meter långt, 58,6 meter brett och registrerat i Hong Kong. Huvudmotorn är elektroniskt styrd och kontrollerar automatiskt bränsleförbrukningen efter fartygets hastighet och rådande förhållanden på sjön. Fartyget beräknas på så sätt sänka bränsleförbrukningen med 20 procent jämfört med ett 10 000 TEU-fartyg.

Vid namngivningen närvarade ungefär 150 gäster, bland dem fanns ordföranden för CSCL, Xu Li Rong. Under november överlämnas fartyget till sin ägare och det kommer att trafikera sträckan mellan Asien och Europa.

Importmoms - förändringar inför 2015

2014-11-19

 

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. Alla företag som vid importtillfället är momsregistrerade hos Skatteverket ska redovisa importmomsen i sin momsdeklaration, inte i importdeklarationen. Det kommer inte att finnas några övergångsregler eller undantag.

Importmomsen skall även i fortsättningen betalas till Tullverket eller via ombudet om företaget inte är momsregistrerat. Det gäller även om den som är momsregistrerad importerar för privat bruk.

I de fall där NTEX idag är ombud och utför tulldeklarationer kommer detta att ske som tidigare enligt överenskommelse. Men det är företaget och inte ombudet som skall deklarera importmomsen till Skatteverket.

För mer information gå in på Tullverkets respektive Skatteverkets hemsida, se nedan länkar:

http://tullverket.se/innehallao/i/importmomstillskatteverket/importmomsforand ringarinfor2015/importmomsforandringarinfor2015.4.e0158eb140f9d5442d2408.html

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvid handelmedlanderutanforeu.4.58d555751259e4d661680001114.html

Vid eventuella frågor gällande ovan eller andra tullrelaterade ärenden, vänligen kontakta:

Jenny Nilsson - Tullansvarig

Tel: 031- 727 85 93 

Mail: jenny.nilsson@ntex.se

Printa nyhetsbrev här.

Motion om däckkontroll av utländska lastbilar

2014-11-19

En motion om att kontrollera utländska lastbilars däck har lämnats till riksdagen.

Bakom motionen står socialdemokraterna Phia Andersson, Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg. Förslaget innebär att samtliga lastbilar som kommer från utlandet ska kontrolleras så att de har godkända vinterdäck. Om däcken inte lever upp till svensk lags krav får lastbilen inte köra vidare in i landet. På så sätt menar motionens initiativtagare att trafiksäkerheten kan höjas.

Tyskland vill höja vägavgifterna

2014-11-18

Tysklands transportminister Alexander Dobrindt har ändrat det tidigare förslaget om vägavgifter till att endast omfatta utländska privatfordon.

Violeta Bulc, som är transportkommissionär, har tidigare uttalat sig positivt om vägavgifter eftersom dessa kan hjälpa till att minska föroreningarna. Trots det är det inte säkert att förslaget kommer att godkännas av EU-kommissionen, eftersom vägtullar och liknande system inte får vara diskriminerande. Anledningen till att avgifterna riktas mot utländska fordon är att de inte anses bidra till de tyska infrastruktursatsningarna.

Alexander Dobrindt önskar att avgifterna ska träda i kraft från och med 2018. Samtidigt är det troligt att vägavgiften för lastbilar kommer att öka, trots att Tyskland tidigare kommunicerat en sänkning av avgiften för just lastbilar.

Höjd hastighet för lastbilar i Storbritannien

2014-11-17

I början av 2015 planerar Storbritannien att höja maxhastigheten för lastbilar på enkel körbana. Idag ligger maxhastigheten på 40 mph vilket motsvarar cirka 65 km/h. Efter höjningen ska maxhastigheten ligga på 50 mph som motsvarar 80 km/h. Regleringen genomförs för att jämna ut skillnaderna mellan personbilarnas och lastbilarnas hastighetsgränser, vilka idag kan orsaka trafiksäkerhetsproblem.

 

Ny chef för den Europeiska Järnvägsbyrån

2014-11-14

Josef Doppelbauer tillträder som ny chef för den Europeiska Järnvägsbyrån (the European Railway Agency) den 1 januari 2015. Doppelbauer kommer att inneha positionen i fem år och ersätter Marcel Verslype. 

Doppelbauer kommer från Österrike och har stor erfarenhet inom området och en examen samt doktorsexamen i fysik. Samtidigt har en ny ERA-förordning föreslagits. Den nya förordningen ämnar stärka den Europeiska Järnvägsbyrån och minska driftkostnaderna för järnvägen genom att förenkla tillvägagångssättet för företag och tillverkare. Enligt det nya förslaget ska Europeiska Järnvägsbyrån kunna utföra arbetsuppgifter som idag ligger på varje enskild medlemsstat. På så sätt hoppas man kunna minska de administrativa kostnaderna och underlätta för nya aktörer att komma in på marknaden.

Oförsäkrade förare oftare i trafikolyckor

2014-11-12

En undersökning från Örebro universitet visar att oförsäkrade förare står för 34 procent fler olyckor än de som är försäkrade. De med allra störst olycksrisk är oförsäkrade förare mellan 25 och 34 år. 

De som ignorerar den obligatoriska trafikförsäkringen utgör också en risk på vägarna. Det visar en doktorsavhandling av Sherzod Yarmukhamedov vid Örebro universitet. För att komma tillrätta med problemet skulle reglerna behöva ändras. Idag straffas oförsäkrade förare och förare som kör med avställda fordon mildare än de som betalat fordonsskatt. 

 

Skev konkurrens mellan EU:s hamnar

2014-11-11

Den Europeiska kommissionen har inte lyckats utveckla gemensamma riktlinjer för Europas hamnar. Som det ser ut nu varierar tolkningen av hur det statliga stödet ska se ut från land till land vilket leder till en snedvriden konkurrens.

Gitte Small Lundbech, chef för Danske Havne, kallar det en ”offentlig hemlighet” att reglerna för statligt stöd tolkas olika i de olika medlemsländerna i EU. Det har därför varit svårt för Europeiska kommissionen att ta fram gemensamma riktlinjer.

Att det saknas gemensamma riktlinjer gör att det i vissa länder går att få stöd för projekt som inte stöttas i andra länder och att vissa projekt kan få stöd av EU, men inte nationellt. De olika villkoren leder till att användarna betalar olika pris. Därför menar Gitte Small Lundbech att det finns ett behov av att undersöka konkurrenssituationen.

Helgtrafik Jul och Nyår - Storbritannien och Irland

2014-11-10

Inför kommande Jul och Nyårs helger vill vi passa på att påminna våra kunder att planera och boka Era leveranser i god tid. Se nedan information med utlastningsdagar från NTEX för leverans innan jul. Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till lastenheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Stäm gärna av med din lokala NTEX kontakt.

Notera att kapaciteten gällande enheter och färjeplatser är begränsad under jul och nyårshelgerna.

Storbritannien

Väg

Stycke/

partier

FTL

Väg

Stycke/

partier

FTL

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

18-19/12

19/12

IMP

18-19/12

19/12

Normal lastning efter jul

EXP

5/1

5/1

IMP

 5/1

5/1

Irland

Väg

Stycke/

partier

FTL

Väg

Stycke/

partier

FTL

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

18-19/12

18-19/12

IMP

16-12

18-12

Normal lastning efter årsskiftet

EXP

 5/1

5/1

IMO

5/1

5/1

Kontakta gärna din ordinarie kontaktperson hos NTEX för närmare information om dina leveranser.

Printa nyhetsbrev här.

Rapport visar hög etablering för transportelever

2014-11-10

En undersökning från Skolverket visar att elever som läst ett fordons- eller transportprogram på gymnasiet har en hög etableringsgrad på arbetsmarknaden. Ett år efter avslutad utbildning har 53 procent av eleverna jobb, uppger Skolverket.

Delar av E4 och E18 får sänkt hastighet

2014-11-07

För höga halter av skadliga partiklar i luften har uppmätts på vissa sträckor av E4 och E18. Från och med den 1 november sänks hastigheten på de drabbade sträckorna av Trafikverket. 

Halterna av skadliga partiklar mäts med jämna mellanrum och hastighetssänkningarna är en åtgärd för att minska de skadliga partiklarna. Trafikverket uppger att de också görs för att skapa en bättre rytm i trafiken.

Undersökningar visar att de faktorer som påverkar nivåerna av skadliga partiklar mest är dubbdäck, hastighet och mängden trafik. Eftersom många använder dubbdäck under vintern sänks hastigheten bland annat i Täby, Danderyd och Sollentuna. 

Helgtrafik Jul och Nyår - Baltikum, Norge och CEU

2014-11-07

Inför kommande Jul och Nyårs helger vill vi passa på att påminna våra kunder att planera och boka Era leveranser i god tid. Se nedan information med utlastningsdagar från NTEX för leverans före jul. Lastning under mellandagarna kan i mån av tillgång till lastenheter ske med framkomst efter nyårs-/trettonhelgen. Avstämning görs med vårt kontor i Gislaved. Notera att kapaciteten gällande färjeplatser är begränsad under jul och nyårshelgerna.

Estland/Lettland/Litauen

Väg

Stycke/

partier

FTL

Väg

Stycke/

partier

FTL

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

19/12

19/12

IMP

16/12

17/12

Normal lastning efter årsskiftet

EXP

 7/1

 7/1

IMP

 5/1

2/1

Norge

Väg

Nord Norge

Södra Norge

Väg

Stycke/

partier

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

16/12

19/12

IMP

Samma som exp

Normal lastning efter årsskiftet

EXP

 7/1

 7/1

IMP

Samma som exp

Polen

Väg

Stycke/

partier

FTL

Väg

Stycke/

partier

FTL

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

17/12

19/12

IMP

16/12

17/12

Normal lastning efter årsskiftet

EXP

 8/1

 8/1

IMP

 7/1

7/1

Övriga Centraleuropa CZ, SK etc.

Väg

Stycke/

partier

FTL

Väg

Stycke/

partier

FTL

Sista utlastningsdag för lev. före jul

EXP

17/12

19/12

IMP

12/12

12/12

Normal lastning efter årsskiftet

EXP

 8/1

 8/1

IMP

 7/1

7/1

Frågor?
Kontakta vårt kontor i Gislaved för närmare information om Dina leveranser.

Tel: 0371 - 58 87 70

Mail: booking.gislaved@ntex.se

Printa nyhetsbrev här.

Strejk i Tysklands tågtrafik

2014-11-06

Sedan ett dygn står godstågen still i Tyskland och under natten gick också lokförarna vid persontåg ut i strejk. Det är anställda hos statliga Deutsche Bahn som vill vinna den lön- och arbetstidskonflikt som pågått under en längre period.

Under hösten har lokförarna gått ut i strejk flertalet gånger, men denna blir den längsta hittills. Strejken påbörjades 02.00 natten till idag och pågår till och med måndag. Lokförarna hoppas att att strejken ska ge resultat, då den infaller under firandet av 25-årsjubileet av Berlinmurens fall.

Kraven som ställs gäller kortare arbetstid och en löneökning med fem procent. Att trafiken står stilla drabbar både industrin och persontrafiken. Tysklands förbundskansler Angela Merkel brukar inte kommentera pågående strejker offentligt. I det här fallet har hon dock gått ut och uppmanat de olika parterna att ta sitt ansvar.

Övervakning av däcktryck inget krav i Sverige

2014-11-05

EU-regler säger att ett däcktrycksövervakningssystem måste finnas i nya bilar som tas i bruk efter 1 november 2014. I Sverige har man dock valt att inte införa kravet i de nationella reglerna, till stor del eftersom målet med dem ändå uppnås.

Anledningen till däcktryckövervakningssystemet är att föraren ska varnas om däcktrycket är för lågt i ett eller flera av däcken. Om däcktrycket är för lågt påverkas bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen ökar.

Anledningen till att Transportstyrelsen valt att inte införa kravet är att vi i Sverige uppnår systemets huvudsyfte att begränsa onödiga CO2-utsläpp ändå. När vi byter mellan sommar- och vinterdäck kontrolleras däcktrycket, vilket innebär att risken med långvarig körning med för långt däcktryck minskar. Därför blir systemet frivilligt för svenska fordonsägare.

Finska Itella lämnar Skandinavien

2014-11-04

Det finska företaget Itella lägger ner flyg- och sjöfrakt samt sin lagerverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Istället ska de fokusera på vägtransporter.

Utlandssatsningen påbörjades 2005 men har inte varit lönsam. Itella har inte heller vunnit några större marknadsandelar i de aktuella länderna. Sedan förra året har företaget istället som strategi att fokusera verksamheten på Finland, Ryssland och ”intilliggande områden".

Företaget kommer inte längre att erbjuda tredjepartslogistik och de kommer att lägga ut hanteringen av sin interna distributionslogistik externt. Förändringarna genomförs eftersom den skandinaviska verksamheten inte varit tillräckligt lönsam och för att återställa företagets lönsamhet på kort och lång sikt. Itella har idag ungefär 300 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark.

Få och stora fordonsägare på järnvägsmarknaden

2014-11-03

I Sverige ägs en stor del av järnvägsfordonen av ett litet antal aktörer, främst staten och andra offentliga myndigheter. Resultatet av ägarfördelningen är att det blir svårt för nya aktörer att komma in på järnvägsmarknaden, som annars är öppen.

Uppdraget att övervaka järnvägsmarknaden ligger hos Transportstyrelsen, som nu har tittat på marknadens aktörers tillgång på järnvägsfordon. Till 72 procent förvaltas dessa av fyra regionala kollektivtrafikmyndigheter. De största förvaltarna av järnvägsfordon är alltså statliga bolag och verk, och de är överlägsna de privata aktörerna.

Möjligheten att, utan att behöva investera i nya fordon, etablera sig på järnvägsmarknaden styrs därför till stor del av viljan bland offentliga aktörer att hyra ut sina lediga fordon. Detta leder till sämre villkor för nya aktörer och således mindre konkurrens.

För att skapa bättre villkor för fler aktörer ska Transportstyrelsen bland annat fortsätta att samla in och redovisa statistik över hur fördelningen av fordonsflottan ser ut.

Ny vägskatt kan bli aktuell för utländska lastbilar i Frankrike

2014-10-31

Utländska lastbilar kan komma att behöva en vignette för att färdas i Frankrike. Detta efter att den planerade kilometerskatten ”eco tax” skjutits på framtiden.

Anledningen till det planerade införandet av ”eco tax” var att den skulle finansiera en utbyggnad av landets infrastruktur, för att i längden hitta alternativ till långväga lastbilstransporter. Inhemska åkare har dock protesterat mot skatten, vilket fått regeringen att söka alternativa finansieringssätt.

Ett alternativ har varit att höja dieselskatten. Det är en insats som främst drabbar de inhemska åkarna eftersom många av de utländska åkarna endast färdas genom landet en kortare sträcka och därför inte behöver fylla på med bränsle. Därför har lösningen med en vignette diskuterats för utländska lastbilar.

Flygverkstäder och flygskolor får sänkta avgifter

2014-10-30

Sedan tidigare har transportstyrelsen beslutat att med start 2015 sänka avgifterna för flygverkstäder och flygskolor. Vissa sänkningar kommer dock att införas redan från och med 2014.

Det är effektiviseringar inom Transportstyrelsen och ett beslut från regeringen om att ta hänsyn till speciellt sårbara verksamheter som har möjliggjort sänkningarna redan från och med i år. De ändrade avgiftsföreskrifterna trädde i kraft den 20 oktober. Sänkningarna av de enskilda avgifterna innebär en minskning av det samlade avgiftsuttaget med cirka 4 mkr. 

Avgifter ska minska störningar i tågtrafiken

2014-10-28

Den som stör eller förstör järnvägen ska få betala för det. Det har regeringen nu beslutat. Trafikverket har fått i uppdrag att utveckla kvalitetsavgifter som syftar till att minska störningarna i järnvägssystemet. Transportstyrelsen har samtidigt fått i uppdrag att redovisa hur tillsynen av avgifterna ska kunna bli mer effektiva och vid behov skärpas.

Regeringen gör nu en kraftansträngning för att minska järnvägens förseningar genom att satsa 86 miljarder kronor på drift och underhåll under 2014-2015. Samtidigt är det viktigt att operatörerna som använder spåren gör insatser för att undvika störningar. Ungefär en tredjedel av alla förseningar idag beräknas bero på järnvägsföretagen.

För att minska dessa störningar ska alltså de aktörer som stör trafiken få betala kvalitetsavgifter. Sådant som kan beläggas med avgifter kan till exempel vara att riva ner kontaktledningar, fordonsfel eller operatörsfel. Det innebär att det kommer att löna sig att underhålla fordonen så att störningar inte uppstår medan det kommer att kosta för de som förstör. 

Nytt Svaveldirektiv - 1 januari 2015

2014-10-28

 

Bäste kund,

Från 1 januari 2015 träder EU:s nya svaveldirektiv 2012/33/EU i kraft. Direktivet innebär att all sjöfart inom det så kallade SECA området kommer att tvingas att följa de nya reglerna. Det innebär i praktiken att högsta tillåtna svavelhalt i bränslet reduceras till 0,1 % att jämföras med dagens 1 %.

För att möta dessa krav tvingas rederierna investera i reningssystem, alternativt använda sig av ett bränsle med mindre utsläpp av svavel (MGO Marine Gas Oil).

Detta leder till ökade kostnader för rederinäringen och i förlängningen tyvärr även för NTEX.

NTEX tvingas därför att from den 1 januari att införa ett separat SECA tillägg på de marknader som berörs. Tillägget kommer att vara helt transparant gentemot de kostnadsökningar vi erhåller från våra leverantörer. Vi ber att få återkomma med mer information då vi fått en övergripande bild om hur olika marknader kommer att drabbas rent kostnadsmässigt.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta ert närmaste NTEX kontor.                                Du kan printa nyhetsbrevet här.

Med vänlig hälsning

NTEX AB

Dan Ericsson - VD

 

Nya gruppmail till Gislaveds kontoret

2014-10-27

Då trycket varit hårt på vår enda gruppmailadress för bokningar till Gislaveds kontoret, har vi nu valt att separerat respektive trafikområde. Vi ber  Er därför att skicka Era bokningar på respektive trafik enligt nedan. Detta för att säkerställa kvaliteten och undvika fördröjningar.

Nya mailadresser:

Central Europa/ PL, CZ,SK,RO, HU                          booking.gislaved@ntex.se

Baltikum/Estland EE,Lettland LV,Litauen LT        booking.baltic@ntex.se

Norge                                                                                bokning.norge@ntex.se

Tack på förhand!

Nya trafiksäkerhetskameror i Skåne

2014-10-24

Totalt 38 nya trafiksäkerhetskameror placeras nu ut längs de Skånska vägarna. Syftet: att sänka hastigheten och rädda liv. 

Totalt sätts 203 nya kameror upp i hela landet i år. Trafiksäkerhetskameror räddar ungefär 20 människoliv varje år och de sänkta hastigheterna ger dessutom miljövinster och minskade bullernivåer. Hastigheten är den enskilt största faktorn för hur allvarliga följderna blir av en trafikolycka. Trafikverket beräknar att ca 100 liv skulle sparas varje år om alla höll hastigheterna. 

Här kan du se var de nya kamerorna är placerade.

Ny ordförande i riksdagens trafikutskott

2014-10-21

Karin Svensson Smith är ny ordförande i riksdagens trafikutskott.
– För ett smartare resande och framtida generationers skull, vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter, skriver hon i en kommentar. 

Miljöpartisten som nu lämnar sina kommunpolitiska uppdrag i Lund uppger även klimatet, trafiken samt tåg- och kollektivtrafiken som sina tre hjärtefrågor.

Fokus på mjuka värden i transportupphandlingar

2014-10-20

I ett remissvar till regeringens Färdplan för offentlig upphandling önskar Sveriges Åkeriföretag ett ökat fokus på miljö och socialt hållbara villkor.

Branschorganisationen ser gärna det egna initiativet Fair Transport som vägledande för transportköp i Sverige, framförallt inom offentlig sektor.

Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig hos Sveriges Åkeriföretag, menar att deras medlemmar ibland avstår från att lämna anbud. Detta på grund av detaljkravens formuleringar i kombination med att aktörer lägger orimligt låga anbud i förhållande till uppdragets komplexitet.

För att seriösa aktörer inte ska slås ut måste fokus flyttas från teknikdetaljer till funktionsinriktade upphandlingar. Även hållbara värden bör värderas högre i enlighet med befintlig lagstiftning.

Svanström menar att det lägsta priset idag styr upphandlingarna i för stor utsträckning. Kommuner som sätter ett pris på en tjänst, för att sedan frågar vad de får för pengarna, är mer inriktade på innehåll, kvalitet och relevans, vilket är en bättre väg att gå.

 

Norskt krav på vinterdäck

2014-10-17

Efter årsskiftet införs ett krav på vinterdäck på samtliga axlar för fordon över 3,5 ton. Kravet gäller under perioden 15 november till 31 mars. Vinterdäckskravet väntas göra det säkrare att färdas på norska vägar för både lastbilsförare och privatpersoner. 

Myndigheten Vegdirektoratet har tidigare varnat för att reformen kan komma att innebära en brist på däck med de rätta dimensionerna och har därför velat skjuta upp vinterdäckskravet ett år. Regeringen framhåller dock att övergångsregler kommer att gälla som tar hänsyn till en eventuell brist på däck. 

 

Flygfrakten fortsätter att öka

2014-10-15

En expansion av flygfraktsvolymerna ökar i samtliga regioner och Asien fortsätter vara den som ökar mest. Det meddelar International Air Transport Association (IATA). Fraktvolymerna ökade med 5,1 procent i augusti, jämfört med augusti 2013. Kapaciteten växte dock inte fullt lika snabbt, med 3,4 procent från föregående år. Detta är den andra starka månaden i rad för fraktvolymerna då en ökning på 6,1 procent noterades i juli jämfört med föregående år. 

Prövning kan försena nya bron över Göta älv

2014-10-14

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har gett Göteborg stad ett verkställighetsförordnande, och därmed klartecken för brobygget. Beslutet har dock återigen överklagats av 24 aktörer. Avgörandet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i Stockholm.

Enligt domen från Mark- och miljödomstolen lämnas Göteborgs stad tillstånd att anlägga en höj- och sänkbar bro med segelfri höjd på 12 meter. Den befintliga bron har en segelfri höjd på 19,5 meter. En lägre bro skulle innebära att en broöppning skulle krävas för att nästa alla lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna skulle kunna passera.

Sjöfartsverket befarar att det kommer att uppstå risker när fartyg tvingas vänta på broöppningen, speciellt sommartid då farleden trafikeras av en stor mängd fritidsbåtar. Frågan huruvida kollektivtrafiken över bron kommer att klara alla broöppningar har också väckts.

Om rätten meddelar prövningstillstånd befaras processen bli lång och utdragen. Meddelas inget prövningstillstånd, står Mark- och miljödomstolens avgörande fast och bygget fortskrider som planerat.

Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborg, menar att verkställighetsbeslutet från Mark- och miljödomstolen tillsvidare ändå innebär att de kan gå vidare med förberedelserna inför bygget för att spara tid och pengar. Om det blir en överprövning i Mark- och miljööverdomstolen menar han att de får vänta och se vad utslaget blir. Tillsvidare fortsätter förberedelserna inför byggstarten 2015.

Försämrad punktlighet för godståg

2014-10-13

Punktligheten för godståg försämrades med 5,5 procentenheter under augusti jämfört med samma månad förra året. Punktligheten för persontåg försämrades under samma period med 2,9 procentenheter.

En av förklaringarna till ökningen av antalet förseningar under månaden var den skogsbrand som pågick i Västmanland. Andra störningar som påverkade trafiken var banarbeten på Citybanan vid Karlberg utanför Stockholm och hastighetsnedsättningar pågrund av dåligt spårläge på Skånebanan mellan Hässleholm och Åstorp samt på Malmbanan norr om Boden. 

Vägtullsbricka krav för utländska fordon i Norge

2014-10-10

Från och med årsskiftet måste även utländska fordon ha en elektronisk bricka för vägtullarna i Norge. För de som saknar en sådan väntar böter och klampning.

Kontroll med scanner kommer att utföras vid gränsstationer och vägtullar för att säkerställa att fordonet har en giltig bricka. Om exempelvis obetalda fakturor detekteras kommer registreringsnumret att rödmarkeras i datasystemet.

Förhoppningen är att det nya systemet ska rensa bort oseriösa aktörer. Genom att oseriösa aktörer inte längre kan tjäna pengar på att ta ut underpriser skapas en mer rimlig prissättningsnivå som gör att de inhemska aktörerna får bättre konkurrensmöjligheter.

Svårt att hitta kompetent personal

2014-10-08

Bristen på kompetent personal fortsätter att vara ett problem för de svenska åkeriföretagen. Det visar Sveriges Åkeriföretags åkeribarometer. Personalstyrkan har varit konstant för majoriteten av branschens aktörer under det tredje kvartalet i år och bara ökat för 13 procent.

Tidigare har det framförallt varit brist på chaufförer men nu är det även svårt att hitta tjänstemän. Det som krävs för att förändra situationen är att öka antalet kvalificerade utbildningar inom logistik. 

Mer från Åkeribarometern hittar hu här.

Anna Johansson ny infrastrukturminister

2014-10-07

Tidigare kommunalråd i Göteborg, Anna Johansson, blir ny infrastrukturminister i Löfvens regering. Därmed går posten för första gången till Göteborg.

Anna Johansson har lång erfarenhet av kommunalpolitik. Johansson sitter med i partistyrelsen och är i dagsläget ordförande för Socialdemokraternas Göteborgsdistrikt.

De första utmaningarna blir att ta tag i de de två, inte helt okomplicerade, infrastrukturprojekten Förbifarten i Stockholm samt Västsvenska paketet. Dessutom framkommer det i Löfvens regeringsförklaring att staten ska ta ansvar för järnvägarnas underhåll, en fråga som kommer att hamna på Johanssons bord. 

Yrkeskompetensbevis vid person- och godstransporter

2014-10-06

Inom en överskådlig framtid måste buss- och lastbilsförare som utför person- eller godstransporter ha ett yrkeskompetensbevis (YKB). Bestämmelserna gäller inom hela EES-området.

För att få ett yrkeskompetensbevis behöver bussförare fullfölja en fortbildning innan 10 september 2015. Lastbilsförare har till och med 10 september 2016 på sig. Fortbildningen kan delas upp i fem delkurser eller genomföras under en vecka. Om utbildningen delas upp måste samtliga delkurser vara genomförda innan 10 september 2015 respektive 2016.

De som behöver fortbilda sig är de som har D-körkort utfärdat innan 10 september 2008 eller ett körkort med C-behörighet utfärdat innan 10 september 2009. Förare som saknar yrkeskompetensbevis och arbetsgivare som anlitar förare som inte genomgått fortbildningen riskerar böter. Av de 125 000 lastbilsförare som från och med 10 september 2016 behöver ha ett yrkeskompetensbevis är det idag uppskattningsvis endast 1 600 som gått utbildningen. 

 

Bränsle från bullar och godis

2014-10-03

Vid St1s raffinaderi i Göteborgs hamn ska etanol tillverkas från livsmedelsindustrins restprodukter. Volymen som kommer att tillverkas är 5000 ton.

Det som kommer att jäsas och destilleras till etanol är godis, deg, bröd och annat som innehåller mycket kolhydrater. Tillskottet motsvarar en liten del av det som köps in, men eftersom etanol tillverkas av restavfall blir den en hållbar produkt. Råvarorna som används finns redan tillgängliga och det som sker i raffinaderiet innebär att den sista energin tas tillvara.

Dubbdäck tillåtet från och med idag (1 okt)

2014-10-01

Hösten innebär inte bara att det blir mörkt tidigare utan också att det blir tid att byta till vinterdäck. Från och med den första oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, dock är det tillåtet att byta redan tidigare om väglaget kräver det.

Med vinterväglag menas snö, is, snömodd eller frost på vägen. Eftersom Sverige är så pass avlångt, med olika väderförhållanden, blir det ofta aktuellt att börja med vinterdäck vid olika tidpunkter beroende på vart i landet man bor. Samma sak gäller till våren, då det är tillåtet att ha dubbdäck till och med 15 april, men även senare om väglaget kräver. Om en lätt lastbil eller personbil framförs med dubbdäck krävs även att eventuell släpvagn har dubbdäck.

Sedan 1 januari 2013 inkluderas även tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar av klass II, med en totalvikt på mer än 3,5 ton, i bestämmelserna. Dessa ska när vinterlag råder ha antingen vinterdäck eller likvärdig utrustning på samtliga däck på fordonets drivaxlar. Om fordonet är framhjulsdrivet ska det ha vinterdäck eller likvärdig utrustning även på de bakre hjulaxlarna. Med likvärdig utrustning menas exempelvis snökedjor och slirskydd.

 

NTEX AS nya medlemmar i World Net Associates

2014-09-30

Sedan tidigare är NTEX AB och NTEX Ltd medlemmar i World Net Associates (WNA). Nu är även norska NTEX AS anslutna till organisationen.

WNA är ett internationellt konsortium bestående av speditörer, tullombud och specialister inom logistik. Medlemsföretagen är självständiga och lokalt ägda men drivs av organisationens syfte att tillhandahålla effektiva transporter till och från platser över hela världen. Denna service vill de uppnå genom lokala logistikspecialister i varje geografiskt område.

Medlemmarna i WNA anställer runt 2000 personer runt om i världen och har utöver det förbindelser med flera hundra aktörer som inte är medlemmar i organisationen. Partnerbolagen träffas en gång per år, senaste tillfället var i Istanbul där samtliga tre NTEX-bolag närvarade.

Lärlingsutbildning allt vanligare

2014-09-29

I Sverige finns ett stort behov av kompetenta speditörer. En ny lärlingskultur håller nu på att skapas genom en kombiutbildning av teori i Danmark och praktik i Sverige.

Speditörsutbildningen heter Spedition & shipping och sträcker sig över fem terminer. Unga från både Sverige och Danmark lockas av utbildningen där teorin genomförs på Roskilde Handelsskola i Danmark. Svenska ungdomar har sedan möjlighet att förlägga sin praktik i Sverige.

Sedan 2012 har ett lärlingssystem testats i Malmö och nu startas ett liknande projekt i Jönköping. Utmaningen har dock varit att hitta unga svenskar som vill gå lärlingsutbildningen, eftersom de inte är vana vid att jobba på det sättet.

De man vill nå med lärlingsplatserna är ungdomar mellan 19 och 25 som tänker sig en framtid inom branschen. I Sverige ligger stort fokus annars på teori, tanken med projektet är att studenterna ska få se verkligheten och hitta sina styrkor och svagheter.

Thomas Ström debatterar på Transportnet.se

2014-09-25

NTEX grundare och koncernchef Thomas Ström har idag en intressant debattartikel i branschens största nättidning transportnet.se

Debattartikeln handlar om svaveldirektivet som träder i kraft 1/1 2015.
Thomas poäng är att få rederier kommer göra investeringarna som krävs men att de kommer ta betalt som om de gjort det. Detta eftersom det inte finns någon utsedd myndighet som ska kontroller att direktivet efterlevs.

Du hittar debattartikeln här: transportnet.se
 

Varsel i Göteborgs hamn

2014-09-25

Terminalbolaget Gothenburg RORO-terminal tvingas varsla 75 personer efter att ett rederi bytt terminal. Kunden flyttar till en annan terminal i Göteborg.

Gothenburg Roro-terminal har idag totalt 250-300 anställda och bytte i våras namn från Älvsborgs Roro. Björn Wånge, som är VD, uppger att all personal har informerats om varslet.

Det är det belgiska rederiet Cldn som byter terminal till Logent från och med november månad. Det framgår inte i den officiella informationen från Göteborgs Hamn och Logent huruvida flytten innebär nya jobbmöjligheter hos Logent.

Dålig järnväg kan gynna sjöfarten

2014-09-22

Kapacitetsbristen hos infrastrukturen på land kan gynna sjöfarten. Det säger VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i ett pressmeddelande.

Rapporten Konkurrensyta land – sjö för svenska godstransporter presenterades på seminariet Likabehandling av trafikslagens infrastrukturavgifter – vilka blir effekterna på transportsystemet?.  Rapporten undersöker konkurrensytan mellan väg och järnväg och sjöfarten. En utgångspunkt är möjligheten att avlasta landinfrastrukturen med hjälp av sjöfart, något som tas upp i Trafikverkets Kapacitetsutredning.

Förutom kapacitetsproblemen på land skulle även en ökad internationell handel, framförallt med långväga destinationer, gynna sjötransporten. Dock kommer de hårdare kraven för svavelhalten i marint bränsle, Svaveldirektivet som gäller från 2015, leda till att kostnaderna för sjötransporter ökar på kort sikt.

Ökat informationsutbyte kring trafikbrott inom EU

2014-09-19

Bättre kontrollmöjligheter krävs när yrkestrafiken blir alltmer gränsöverskridande. Därför har EU-kommissionen beslutat att inrätta ett EU-gemensamt system för informationsutbyte. I maj i år började Sverige rapportera trafiköverträdelser inom yrkestrafiken till systemet.

Det gemensamma systemet kallas för ERRU, vilket står för European Register of Road Transport Undertakings. Det ska förenkla för medlemsländerna att lämna och hämta information om trafiköverträdelser. 

Tidigare skedde kommunikationen via post. Det nya systemet är elektroniskt vilket av förklarliga skäl går mycket snabbare. Om föraren av en tyskregistrerad lastbil tas fast för regelbrott i Sverige får de tyska myndigheterna genast reda på det och kan vidta åtgärder mot det berörda transportföretaget. 

Ett trafikbrott kan leda till att det så kallade gemenskapstillståndet dras in men det är bara myndigheterna i utförandelandet som kan verkställa det. I och med de nya reglerna kommer informationen fram till rätt ställe direkt och myndigheterna kan agera snabbare. 

Petra Wermström är enhetschef för trafikföretag på väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen. Hon förklarar att det slutgiltiga målet är att städa bort olämpliga aktörer på marknaden och skapa en bättre och mer rättvis konkurrenssituation inom branschen. 

Tysta vägar testas i Stockholm

2014-09-18

De senaste åren har vägbeläggning framtagen för att hålla ner ljudnivån testats. En ny provväg kommer nu att anläggas i på E4:an i Stockholm.

Tidigare har ett liknande projekt genomförts på E4 utanför Huskvarna. Där testades två beläggningar under en fyraårsperiod. I Stockholm kommer längre provsträckor användas, och de kommer att utsättas för högre hastighet och högre belastning. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och ska vara klart i slutet av 2018.

Minskningen av drivmedelsförsäljningen fortsätter

2014-09-17

Under perioden januari till juni i år uppgick bensinförsäljningen till cirka 1 721 500 m3. Det är en minskning på fem procent eller 81 000 m3 från föregående år. Under samma period ökade försäljningen av diesel med två procent medan försäljningen av E85 sjönk med nära sju procent. 

Trenden att den totala drivmedelsförsäljningen minskar fortsätter och är ett resultat av att vi idag har energieffektivare fordon. Det berättar Ulf Svahn, vd på SPBI som också påpekar att dagens diesel och bensin innehåller förnybart bränsle vilket bidrar ytterligare till en minskad klimatpåverkan. 

Försäljningsstatistiken kommer från preliminära siffror framtagna av SPBI, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet. 

 

Trafikverket skärper planeringsverksamheten

2014-09-15

Vid årsskiftet inför Trafikverket en ny organisation för att effektivisera planeringsverksamheten. Myndighetens roll som samhällsutvecklare förväntas då bli tydligare. 

Det verksamhetsområde som nu kallas Samhälle döps om till Planering och får en ny och tydligare struktur. Organisationen blir plattare och alla regioner får en gemensam organisationsstruktur som även kommer att genomsyra det nationella arbetet. 

De huvudsakliga uppgifterna för verksamhetsområdet är att planera trafik och åtgärder. Stefan Engdahl är idag samhällsdirektör och kommer vid årsskiftet bli planeringsdirektör.
– Infrastruktur är en av de viktigaste delarna när vi utvecklar vårt samhälle, var människor väljer att bo och arbeta och var näringslivet och handeln kan etableras. Vårt uppdrag kommer att bli tydligare och våra arbetssätt mer effektiva. Vi kommer alltså att kunna leverera mer samhällsnytta för pengarna, förklarar han.

Omorganisationen innebär inte några förändringar i antal anställda och verksamheten kommer att bedrivas på samma orter som tidigare. 

 

Läs mer...

Automatiska nykterhetskontroller testas på vanliga bilister

2014-09-12

Tidigare har automatiska nykterhetskontroller testats på lastbilschaufförer i Göteborg, nu ska systemet också användas på vanliga bilister. Snabbkontrollen består av en bom där föraren blåser i 1,5 sekund, om testet visar att föraren är nykter fälls bommen upp.

Snabbkontrollerna kan till exempel uppföras vid polisens kontrollplatser vilket medför att det inte behöver vara lika många poliser på plats. Om bommen inte fälls upp gör den närmaste patrullen från polisen, tullen eller kustbevakningen en grundligare nykterhetskontroll.

Möjligheten att använda mätinstrument där polisen ska kunna testa bilister för drogfylla har också undersökts. Flera olika instrument har provats, men testerna kommer inte att införas under 2015 som det först var tänkt. Detta beror på att det tar 6-8 minuter att få resultatet, och så länge kan polisen inte stoppa förarna, berättar Bengt Svensson, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Läs mer...

Dubbelspårsjärnväg mellan Oslo och Göteborg utreds

2014-09-11

Den norska och den svenska regeringen kommer tillsammans att utreda en ny dubbelspårsjärnväg mellan Oslo och Göteborg. Den potentiella järnvägen ska främst trafikeras av godstrafik.

Frågan om en ny godsjärnväg genom Dalsland har länge drivits av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Nu har norska Jernbaneverket fått i uppdrag av Samferdselsdepartementet att inleda ett utredningsarbete. Även svenska Trafikverket ska medverka i arbetet.

Läs mer...

Förslag: Trängselskatt också för utländska fordon

2014-09-08

Ett nytt förslag från regeringen innebär att även fordon registrerade i utlandet ska betala trängselskatt. Lagändringen beräknas träda i kraft från och med 1 januari 2015.

Regeringens förslag innebär att trängelskatten blir mer rättvis mellan svenska och utländska fordon. Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag, välkomnar ändringen.
– Det är anmärkningsvärt att införandet av en konkurrensneutral avgift har dröjt så länge.  Vi har kritiserat detta under en lång tid och gläds åt att arbetet nu burit frukt, säger Rickard.

Förslaget innebär också hårdare sanktioner för att få fordonsägare att betala trängelselskatten i tid. Om bilägare inte betalat trängselskatt på över 5 000 kronor inom ett halvår ska fordonet beläggas med körförbud.

Färre fortkörare efter nya farthinder på Öresundsbron

2014-09-05

Under sommaren har nya farthinder installerats på Öresundsbron, något som har minskat antalet fortkörare drastiskt. Detta samtidigt som trafiken över bron har ökat. Farthindren fungerar selektivt och mäter förarens hastighet.

Under 2012, 2013 och de första månaderna av 2014 har 10 000 - 22 000 personer kört mer än 10 kilometer i timmen för snabbt på Öresundsbrons 30-sträckor varje månad. I juli 2013 körde 16 299 förare för fort, en siffra som samma månad 2014 minskat till endast 2 153. Minskningen ser likadan ut för augusti månad.

De farthinder som installerats på bron heter Actibump och mäter ankommande bilars hastighet. För de bilister som överskrider hastighetsbegränsningen bildas en kant, medan resterande kan köra vidare som vanligt. På så sätt belönas de som håller rätt hastighet. Farthindren finns i bizzbanorna i riktning mot Danmark.

Transportstyrelsen positiva till självkörande fordon

2014-09-04

Intresset för självkörande fordon är stort. Inom några år kan fordon som sköter delar av körningen helt själva bli verklighet. Omkring 2020 tror transportstyrelsen att sådana fordon kan finnas på marknaden.

Transportstyrelsen har gjort en förstudie om självkörande fordon, eller autonom körning som fenomenet också kallas. De konstaterar i studien att det troligen inte kommer att behövas någon ny trafiklagstiftning i Sverige. Däremot krävs nya regelverk inom ramen för EU och FN.

Enligt trafikförordningen ska föraren ha kontroll över fordonet. I de aktuella självkörande fordonen kan fordonet ta över körningen i vissa situationer. Föraren måste dock sitta på plats och kunna ta över. Den förare som finns i eller i närheten av ett självkörande fordon kommer fortfarande ha ansvar för framförandet av det.

I dagsläget behövs heller inga förändringar i förarbehörigheterna varken när det gäller förarprovet eller fordonskraven vid förarprovet. Utvecklingen går dock snabbt och detta kan komma att förändras i framtiden.

I ett uttalande från Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen framhålls att lagstiftningen inte ska stå i vägen för den tekniska utvecklingen så länge de transportpolitiska målen om säkerhet, miljö och framkomlighet uppfylls.

Även förutsättningarna för samhällsplaneringen kan komma att påverkas. Även om det dröjer flera år innan det finns ett system med en stor andel självkörande fordon bör planeringen för detta påbörjas redan nu.

Antalet tunga lastbilar ökar

2014-09-03

Ny statistik från Bil Sweden visar att tunga lastbilar, över 16 ton, har ökat med 17,2 procent hittills i år. I augusti låg ökningen på 19, 1 procent. Totalt har 29 470 lastbilar registrerats under 2014, varav 3 595 i augusti.

Den totala mängden lastbilsregistreringar ökade med 5,1 procent under augusti vilket ger en ökning på 11,7 procent hittills under 2014. Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton, har ökat med 11,3 procent under året.

Det har skett en större ökning av eldrivna lätta lastbilar. Under augusti registrerades 17 stycken vilket kan jämföras med 9 under samma månad i fjol. 158 eldrivna lätta lastbilar har hittills registrerats i år.

Den tunga lastbilsmarknaden dominerades av Volvo och Scania. Den lätta lastbilsmarknaden dominerades av Volkswagen följt av Renault och Ford. 

Andelen anställda kvinnor i åkerinäringen ökar

2014-08-29

Totalt har 45 procent av de svenska åkerierna rekryterat mellan maj 2013 - april 2014. Tolv procent av åkerierna har anställt kvinnor vilket är en ökning i jämförelse med förra årets undersökning som visade på nio procent. 

I undersökningen framkommer också att 40 procent av de som rekryterat har anställt åkare med mindre än ett årserfarenhet. Det betyder att nyutbildade gymnasieelever och kursdeltagare från arbetsmarknadsutbildningen är efterfrågade. Trots detta uppger 40 procent av åkarna att det är svårt att hitta rätt personal.

Undersökningen, Rekrytering av lastbilsförare 2014 har genomförts av Tya med hjälp av Statisticon. Urvalet består av åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

 

Tågstrulet kostar miljarder

2014-08-27

Strulet på den svenska järnvägen kostar totalt fem miljarder kronor om året. Av dem består 1,4 miljarder av merkostnader för godstrafiken. 

Trafikverket har för första gången gjort en rapport som visar den samlade kostnadsbilden för problemen med järnvägen. Krånglet på spåren leder till ett massivt underhållsarbete som uppskattas kosta 300 miljoner om året i merkostnader. Detta till följd av exempelvis urspårningar och nedslitna kontaktledningar. 

– Det är väldigt mycket pengar och här finns det alltså stora behov att jobba gemensamt för att lösa detta, säger Tommy Jonsson, biträdande chef för Trafikverket Samhälle, till Ekot.

 

Förslag på regeländring för att tillåta tyngre och längre fordonståg

2014-08-27

I syfte att minska miljöbelastningen och öka transporteffektiviteten föreslår Transportstyrelsen en regeländring för att tillåta tyngre och längre fordonståg på delar av det allmänna vägnätet. Förändringarna ska kunna genomföras utan att säkerhetsnivån äventyras. 

Tyngre och längre fordon innebär nya tekniska förutsättningar. Enligt förslaget ska fordonen i ett fordonståg med en bruttovikt över 60 ton eller som är längre än 25,25 meter godkännas vid en lämplighetsbesiktning. Besiktningen ska innehålla en utökning och en anpassning av dagens krav för att bibehålla dagens säkerhetsnivå.

 • Transportstyrelsen föreslår bland annat att: 
 • ytterligare en bärighetsklass, kallad bärighetsklass 4 (BK4).
 • Trafikverket och kommunerna får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka allmänna vägar och kommunala gator och vägar som ska tillhöra BK4.
 • den nya bärighetsklassen ska tillåta upp till 74 tons bruttovikt.
 • högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras och det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt.
 • fordonståg som är längre än 25,25 meter men högst 32 meter långa ska få trafikera det allmänna vägnätet. Fordonen måste då vara sammankopplade enligt det EU-gemensamma modulsystemet.

 

National day Golden Week - Kina

2014-08-25

Den 1-7 oktober firas ”National Day Golden Week” i Kina.

Under denna period håller stora delar av industrin i Kina stängt, rederier och flygbolag kan därför göra ändringar i tidtabeller. Vi vill därför göra Er uppmärksamma på att planera och boka Era sändningar i god tid så att eventuella förseningar och extra kostnader t.ex. hyra kan undvikas.

För eventuella frågor kontakta vår sjö- & flygavdelning.

Tel: 031 - 727 85 80

Email: air-sea@ntex.se

Vägskatt införd i Lettland from 1 juli

2014-08-22

Den 1 juli 2014 införde Lettland en vägskatt på större statliga vägar. Skatten kommer att belastas lastbilar och fordonskombinationer med totalvikt över 3500 kg, avsedda för godstransporter. Syftet med den nya vägskatten är att underlätta och finansiera underhåll och utveckling av Lettlands större vägnät samt gynna använding av mer miljövänliga fordon.

Läs mer om vägskatten på https://www.lvvignette.eu/

Detta medför ökade kostnader vilket vi måste kompensera oss för mot våra kunder. Följande tillägg kommer därför att tas ut från och med nu:

0,10 Eur/100 kg (max 15 Eur)

Denna avgift kommer att tas ut på samtliga transporter till och från Lettland. Eventuella frågor besvaras av din lokala NTEX kontakt.

Näringslivets Transportråd välkomnar granskning av svenska och utländska åkerier

2014-08-22

Flera partier och transportfacket hoppas att en kilometerskatt ska motverka illegal yrkestrafik i Sverige. Näringslivets Transportråd (NTR) tror dock inte att en kilometerskatt hjälper utan enbart leder till dyrare lastbilstransporter. NTR välkomnar däremot de förslag som Transportstyrelsen lämnat.

NTR anser att det är viktigt att skilja mellan konkurrens och oskäliga villkor men vill också verka för en laglig och samtidigt effektiv transportmarknad. Det hör till förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet att det råder hård konkurrens. Även om det finns problem med illegal yrkestrafik så får det inte tas till intäkt för inskränkningar i konkurrensen och möjligheterna att transportera varor över nationsgränserna.

NTR välkomnar de förslag som Transportstyrelsen lämnat för att minska den illegala yrkestrafiken och de lagförslag som regeringen lagt efter det. Dessa åtgärder bör enligt NTR kunna skapa ordning och reda på transportmarknaden. Ytterligare åtgärder bör övervägas om det efter utvärdering framgår att det finns behov, vilket kan göras inom ramen för, eller genom att förtydliga, befintliga regelverk. NTR anser att ökad samverkan behövs mellan myndigheter som polisen, tullen, kustbevakningen, Skatteverket och Transportstyrelsen. Ytterst är det lagstiftarens ansvar att reglerna följs. Detta kan ske genom ökad samverkan, ökade befogenheter för polisen tillsammans med fler faktiska kontroller. NTR anser därför att regeringen bör anslå ökade resurser till polisen, kustbevakningen och tullen för att kunna genomföra fler kontroller.

Europeisk kampanj vill ändra på kör- och vilotidsregler

2014-08-21

Det är inte bara i Sverige som det pågår en debatt om orimliga regelverk för kör- och vilotider inom bussbranschen. De europeiska bussbranschförbunden samlar nu in vittnesmål från alla sin medlemsländer för att kunna påverka beslutsfattarna inom EU.

IRU, International Road Transport Union har tagit fram en enkät för att samla in vittnesmål och det är ett initiativ som stöds av Sveriges Bussföretag.
– 
Den IRU-kampanj vi nu deltar i är därför väldigt viktig. Vi måste få vår omvärld att verkligen förstå de stora problemen, säger Anna Grönlund, branschchef och vice VD i Sveriges Bussföretag och fortsätter:
– 
Vi har en bra dialog med Transportstyrelsen. Generaldirektör Staffan Widlert delar våra grundläggande synpunkter om att det europeiska regelverket om kör- och vilotider är byråkratiskt och detaljerat. Samtidigt har vi diskussioner med Transportstyrelsen kring den svenska tillämpningen och tillsynen, där vi hoppas kunna nå en bättre samsyn framöver. 
– 
Idag delar vi inte alltid Transportstyrelsen syn på hur regelverket kan och ska tillämpas i Sverige. Men från branschens sida behöver vi tydligt dokumentera hur regelverket påverkar den dagliga verksamheten i bussföretagen.

Anna Grönlund menar att det finns en rad exempel på hur fel regelverket slår helt fel och ologiskt.
– Vi har fall där bussen blivit försenad av trafikproblem och föraren valt att köra fram till resecentrum med resenärerna vilket gett 20 minuters överträdelser enligt kör- och vilotidsregelverket. Enligt regelverket skulle föraren istället valt att köra in på en parkeringsficka, parkera bussen och vila. Orimligt menar vi, då arga resenärer som blivit ytterligare försenade skulle stressat föraren vilket stört vilan mer än att köra de sista 20 minuterna till utpekat resecentrum och tagit rast där.

 

Apple och Google uppvaktar fordonsindustrin med integrerade informationssystem

2014-08-15

Det kan vara lika bra att lära sig namnen redan nu. Apples lösning heter CarPlay och motsvarigheten för Google lanseras som Android Auto. Båda system gör det möjligt att använda röststyrning och spela upp musik, appar och kartfunktioner från mobilen. 

Först ut är personbilsmarknaden men inom kort förväntas tekniken återfinnas bland lastbilar och andra tyngre fordon. Till de fordonstillverkare som erbjuder CarPlay redan i år hör Volvo, Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar och Mercedes. Nästa år blir CarPlay tillgängligt bland en mängda andra tillverkare och då blir det även premiär för Android Auto. De flesta biltillverkare kommer att samarbeta med både Google och Apple.

Fördelen med båda system är att kunna använda den egna mobilen och använda dess innehåll med hjälp av bilens kontrollpanel eller röststyrning.

 

Trelleborg först med kombilok

2014-08-13

Trelleborgs Hamn blev först i landet med att använda ett kombilok som kan köra på både väg och räls. Större flexibilitet och mindre miljöbelastning hör till de uppenbara fördelarna.

Samarbetsprojektet mellan Trelleborgs Hamn och Väte Consultning utvärderades förra sommaren har nu resulterat i att landets första kombilok börjat användas och det gamla loket får finna sig i att pensioneras.

Det nya kombiloket kan dra 2800 ton vilket är lika med ett heltåg på 700 meter. Kombiloket väger i sig endast 30 ton med har en imponerande kapacitet och är utrustade med en Mercedesmotor OM926LA 210kW steg 3B och har en variabel kompressor som ger ca 3500 l/min, 10 bar.

Minde utsläpp och lägre ljudnivå visar åt vilket håll utvecklingen är på väg. Flexibiliteten ökar också markant eftersom kombiloket kan köra både på räls och väg och därmed sparar antalet drag.

 

Trafikinformation - Ändringar i färjeförbindelsen Stockholm - Riga

2014-08-07

Tallink Silja Line har beslutat att chartra ut Silja Europa, detta medför omdirigeringar av fartygen på Tallinks nuvarande linjer. 

På linjen mellan Stockholm och Riga kommer Tallink att ha minskad kapacitet i form av varannandags service och begränsat antal trailerplatser. Detta kommer att ha en stor inverkan på vår dagliga trafik mellan Sverige och Lettland. Vi gör vårt yttersta för att hitta alternativa vägar och minimera inverkan på ledtider och priser.

För eventuella frågor vänligen kontakta vårt Gislaveds kontor.

Tel: 0371- 58 87 70  

Mail: booking.gislaved@ntex.se

Se nedan information från Tallink Silja Line:

Tallink pressmeddelande

Tallink Cargo info

Ny tidtabell

Staten bör ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet

2014-07-28

Det bristfälliga underhållet av svenska järnvägsnätet gör sig påmint med jämna mellanrum och drabbar både gods- och persontransporter. Nu har riksdagen gett regeringen fyra uppdrag för att förbättra tillförlitligheten.

Följande uppdrag ska prioriteras: 

 • Trafikverket måste skyndsamt bygga upp kompetens för att självständigt kunna inspektera både järnvägens skick och det arbete som utförs av entreprenörer. Regeringen bör se till att detta sker. Regeringen bör även se över hur staten kan ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet på statens järnvägsinfrastruktur i takt med att underhållskontrakten löper ut.
 • Regeringen bör skyndsamt utreda hur kapacitetstilldelning och trafikledning kan bli mer effektiva. Tilldelning av kapacitet innebär till exempel fördelning av avgångstider på en viss tågsträcka mellan olika tågbolag.
 • Regeringen bör utreda dels hur tillgången på tillförlitlig och offentlig statistik över punktlighet kan säkerställas, dels möjligheterna att offentliggöra statistik över resande.
 • Regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo AB och Jernhusen AB kan bli tydligare. Detta så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter med användaren i centrum kan tillgodoses på ett bättre sätt än i dag.

Stockholm har Nordens sämsta framkomlighet

2014-07-28

När företaget TomTom nyligen släppte sin årliga rapport ”Traffic Index” visade den att Stockholm är den stad i Norden som har sämst framkomlighet. I ett europeiskt perspektiv hamnar den svenska huvudstaden på tolfte plats. Värst är situationen i Moskva.

Till skillnad från Stockholm har trafiksituationen i Göteborg radikalt förbättrats. Från en tredjeplats på ”värstalistan” ligger Göteborg nu på elfte plats i Norden. Förklaringen är naturligtvis införandet av trängselskatten den 1 januari 2013.

Rapporten analyserar trafiken under 2013 i ett antal större nordiska och europeiska städer. Statistiken baseras på faktiskt hastighetsdata, sammanlagt över tio biljoner datamätningar. Med ca 30minuters bilväg till jobbet satt stockholmarna fast i trafikköer nästa elva arbetsdagar under året. Transportbranschen drabbas naturligtvis i samma utsträckning av den undermåliga framkomligheten.

Sämsta framkomligheten i Norden:

 1. Stockholm
 2. Oslo
 3. Stavanger
 4. Trondheim
 5. Åbo
 6. Helsingfors
 7. Århus
 8. Bergen
 9. Köpenhamn
 10. Uppsala
 11. Göteborg
 12. Malmö
 13. Tammerfors
 14. Odensen

 

Sämsta framkomligheten i Europa:

 1. Moskva
 2. Istanbul
 3. Palermo
 4. Warszawa
 5. Rom
 6. Dublin
 7. Marseille
 8. Paris
 9. London
 10. Aten
 11. Bryssel
 12. Stockholm
 13. Stuttgart
 14. Neapel
 15. Hamburg

EU:s transportministrar överens om mått och vikt för lastbilar

2014-07-28

I början av sommaren kom EU:s transportministrar överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU. Sverige representerades av infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd.

Kommissionens förslag syftar till att förbättra energieffektiviteten och säkerheten hos tunga fordon bland annat genom att fordonen utformas på ett mer aerodynamiskt sätt. Kommissionen var tydlig med att dagens gränsöverskridande trafik med långa och tunga fordon är fortsatt tillåten.

– Det är bra att vi nått en överenskommelse. För Sverige är det viktigt att tillåta långa och tunga fordon att köra i gränsöverskridande trafik. Det gynnar miljön och är ett effektivare sätt att transportera på, sade Catharina Elmsäter-Svärd efter mötet.

Nu vidtar förhandlingar med Europaparlamentet med sikte på en slutlig överenskommelse under hösten.

Kontroller krävs för att säkra skärpta krav på marint bränsle

2014-07-28

Från och med 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen inom EU. Transportstyrelsen har nu rapporterat till regeringen hur de skärpta reglerna ska kunna kontrolleras. Dessutom föreslås att ett nytt sanktionssystem införs för de fartyg som inte följer reglerna.

När svaveldirektivets skärpta regler träder i kraft den 1 januari 2015 sänks den högsta tillåtna svavelhalten i marina bränslen inom svavelkontrollområdena Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och Nordamerikas kustområden till 0,10 viktprocent.

I juni 2013 fick Transportstyrelsen därför i uppdrag av regeringen att beskriva hur en effektiv tillsyn av sjöfartens efterlevnad av de skärpta reglerna ska gå till. I uppdraget ingick även att beskriva behov av översyn av det sanktionssystem som finns idag. Transportstyrelsen har nu rapporterat uppdraget till regeringen.

Under tiden fram till förbudet träder i kraft kommer de tillsynsrutiner som används idag att ses över och riskbaserad tillsyn prioriteras. Provtagningen på fartyg som anlöper svenska hamnar kommer att ökas från ca 200 oljeprover per år till, i ett första steg, 400 oljeprover per år. 

För att säkerställa konkurrensneutralitet och förutsägbarhet, ska Sverige också samverka internationellt genom östersjösamarbetet Helcom, EU och internationella sjöfartsorganisationen IMO. Sverige ska också verka för att framtida skärpta regler inte ska påverka fartyg retroaktivt och därmed förhindra beslut om investeringar idag.

Klampning kan bli aktuellt inom ett år

2014-07-04

Regeringen har lagt in ett förslag om att polisen ska få använda sig av däcklås, så kallad klampning, mot yrkestrafik som bryter mot trafikreglerna. Oppositionen verkar nu vara positivt inställda till förslaget som kan bli verklighet redan inom ett år.

Enligt lagförslaget ska polisen kunna ta bilnycklar, frakthandlingar och registreringsskyltar om det går att styrka att ett brott mot yrkestrafiklagstiftningen har ägt rum. Om det finns risk att felen inte åtgärdas eller att sanktionsavgifterna inte betalas ska även hjulen kunna låsas fast.

I regeringens förslag ska lastbilens klampning kunna tas bort efter ett dygn. Oppositionen tycker däremot att klampningen ska sitta kvar tills dess att sanktionsavgiften är betald. Infrastrukturminister, Catharina Elmsäter-Svärd, har stora förhoppningar om att lagrådsremissen ska gå igenom och att vi ska få en lagändring redan i mars 2015. Klampningen ska förbättra trafiksäkerheten och motverka den illegala cabotagetrafiken.

Mer effektivt och mindre sårbart

2014-07-03

Under sommaren har två nya maskintyper driftsatts hos NTEX Logistics AB. Det rör sig om fem tugmasters och en reachstacker för hantering av tomcontainers. Båda maskintyperna levereras av Kalmar Scandinavia.

Redan i början av 2013 började NTEX Logistics AB att utreda och identifiera vilka behov som fanns inom verksamheten. Arbetet bottnar i att volymerna ökat. Idag finns två nya maskintyper i NTEXs produktionspark.
– Med de stora volymer vi arbetar med tog vi det säkra före det osäkra, ett val som gör oss mindre sårbara, säger Mats Rodin, Asset Manager på NTEX Logistics, om de tugmasters som driftsatts.

En maskin med bredare funktionalitet

Senast ut att driftsättas var fem tugmasters av modellen Kalmar 618i.
– Maskinerna har alla samma specifikation, vilket är ovanligt i branschen, förklarar Mats Rodin.
Vanligare är att flera maskiner med specialfunktioner används i terminallogistik, men Kalmar 618i har större bredd på funktionerna och kan hantera all rullande utrustning. En stor vinning är att känsligheten för produktionsstörningar minskar eftersom det inte bara finns en maskin som går på högvarv hela tiden, utan flera som kan utföra arbetet.
– Fördelen med tugmastern är att den kan hantera all rullande utrustning. Det är verktyget med stort V, säger Mats Rodin.

Ett maskinutbud anpassat till situationen
Reachstackern, av modellen Kalmar DRF100, hanterar tomma containers och ersätter en av de befintliga maskinerna. Tidigare har tre fullsizemodeller använts, samtliga med kapacitet att hantera fyllda containers. Framöver kommer det istället att finnas två fullsizemodeller och en tomhanterare. 

– Den genomgång vi gjort visade att vi inte har behov av ett lika stort antal maskiner som hanterar fyllda containers, berättar Mats Rodin.
– Dessutom ger den nya uppsättningen maskiner en lägre drivmedelsåtgång, vilket också innebär en bättre ekonomisk och miljömässig lösning.

Med hjälp av de nya maskinerna kommer arbetet att bli mer flexibelt och kunna utföras på ett mer effektivt sätt på NTEX Logistics godsterminal i Göteborgs hamn.

 

Trafiksäkerhet prioriteras allt högre

2014-06-26

Sveriges Åkeriföretag har tillsammans med Trygg-Hansa genomfört en undersökning om trafiksäkerhetsarbete bland Sveriges Åkeriers medlemmar. I undersökningen framkommer det att nästan sju av tio åkerier anser att arbetet med trafiksäkerhet är högre prioriterat idag än vad det var för fem år sedan.

Bakgrunden till att undersökningen genomförts är att transporterna enligt Trafikverket förväntas öka med upp till 50 procent till år 2030. I undersökningen svarar nio av tio tillfrågade att trafiksäkerhetsarbetet är högt prioriterat på företaget. Samtidigt uppger 33 procent att de på företaget saknar en policy för hur arbetet ska utföras.

Trots att de tillfrågade anser att arbetet med trafiksäkerhet har ökat upplever de att var tredje kund inte har förståelse för vikten av att arbeta med säkerhet. Hälften av de tillfrågade tycker inte att kundernas krav inom området har förändrats under de senaste fem åren.
 

Läs mer om undersökningen här:
http://www.transportochlogistik.se/2014/06/kerif-retagen-allt-b-ttre-p-trafiks-kerhet

Fokus på branschens utmaningar under Åkerinäringens Dag

2014-06-25

NTEX grundare och ägare Thomas Ström talade under tisdagen på Åkerinäringens dag som är en del av den just nu pågående Entreprenörsveckan i Båstad. Han pratade om livet som entreprenör och hur han tillsammans med sina medarbetare har utvecklat NTEX till det miljardföretag det är idag. 

Utöver det delade han med sig av en önskan om tydligare regler från regeringen när det gäller cabotage. Thomas ställde också frågan till auditoriet om varför så många stater driver bolag i en bransch som redan har så små marginaler. Som exempel tog han upp Bring som ägs av den norska posten och Schenker som ägs av den tyska järnvägen. 

Läs mer om Åkerinäringens Dag: 
http://transportnet.se/nyheter/branschens-utmaningar-fokus-vid-akerinaringens-dag/

Godshanteringen minskade i svenska hamnar 2013

2014-06-24

Under 2013 hanterades totalt 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. En minskning med 7 procent jämfört med 2012 som innebär att godshanteringen är tillbaka på 2009 års nivå. 

– Under lång tid ökade hamnarnas godshantering i stort sett varje år. De senaste fem åren har den trenden avstannat, både i Sverige och i Finland och Danmark, säger Fredrik Söderbaum på Trafikanalys.

Det hänger delvis samman med den svaga återhämtningen i ekonomin efter finanskrisens år. Efter en tillfällig uppgång 2010 så har industrins varuproduktion och utrikeshandelsstatistiken återigen en nedåtgående trend.

Det är framförallt utrikes godshantering som minskat, och huvudsakligen gods av lasttypen flytande bulkgods som råolja, olje- och kemiska produkter. Mängderna för 2013 ligger på nivå med 2003. Vissa andra lasttyper, såsom containrar och roroenheter har visserligen ökat jämfört med 2009 men når ändå inte upp till 2010–2012 års nivåer.

Tågstrejken avblåst

2014-06-19

Under onsdagen accepterade både Almega och Seko medlarnas bud och därmed är tågstrejken avblåst. Seko ser uppgörelsen som en seger medan Almega var betydligt mer missnöjda.

– En fortsatt och utvidgad strejk skulle fått oproportionerliga konsekvenser. Därför var vi tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra, säger Beata Hammarskiöld, förhandlingschef för Almega.

Budet från medlarna innehåller inga begränsningar av användandet av tim- och visstidsanställningar. Däremot en kraftig höjning av de timanställdas löner. Höjningen blir möjlig genom att den fast anställda personalen får avstå från en del av den avtalade löneökningen. Enligt Almega kan det skapa en situation på företag där medarbetare med minst erfarenhet får de högsta lönerna.

Från Seko var det betydligt positivare tongångar:
– Uppgörelsen innebär ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider och timanställningar på den svenska arbetsmarknaden. Det blir nu lönsammare för en arbetsgivare att tillsvidareanställda istället för timanställda då avtalet leder till kraftigt ökade kostnader för timanställningar, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson.

 

Inte bara Norden har höga bränsleskatter

2014-06-19

Norden och en rad andra europeiska länder har världens högsta kostnader för bränsle. Upp mot 60 % av bränslekostnaden består av skatt och moms. Motsatsen är Malaysia där staten subventionerar dieselpriset med 40 % och bensin med 30 %.

Det är den internationella intresseorganisationen för revisorer, UHY, the international accountancy network, som tagit fram statistik över hur bränsleskatterna är utformade runt om i världen. Danmark, som i detta fall får representera Norden, ligger i topp tillsammans med England, Frankrike och Tyskland. Alla dessa länder är uppe på skattenivåer över eller strax under 60 %.

Betydligt lägre är skatteuttaget i USA med 13 % på bensin och 12 procent på diesel. Kina har inga bränsleskatter alls och den malaysiska staten subventionerar bränsle. Detta för att få fart på den inhemska ekonomin men har samtidigt resulterat att bränsle smugglas till grannländerna Kina och Indonesien.

I en kommentar påpekar UHY att de höga bränsleskatterna riskerar förlänga den europeiska återhämtningen av ekonomin. Samtidigt visar UHY en viss förståelse för att politiska beslutsfattare i dessa länder även måste ta hänsyn till åtgärder för att minska växthuseffekten och utsläppen av koldioxid.

Godstrafiken i Göteborg hotas av strejk

2014-06-18

Seko, Service- och kommunikationsfacket, beslutade idag att lägga nya strejkvarsel i syfte att få till stånd en lösning i den pågående tågkonflikten. Seko kräver ett stopp på missbruket av deltider och timanställningar.

Sekos nya strejkvarsel omfattar personal på Green Cargos kombiterminal i Göteborg. Dessutom påverkas omlastningsterminalen och arbetsområdet Kville på Hisingen, vilket betyder att bl a tågtransporterna till och från Göteborgs hamn samt till raffinaderier och Volvos anläggningar i Torslanda drabbas. Dessutom innefattas avtalsområdet Spårtrafik inom Banerservice Skandinavia.

– Vi har ännu inte fått något gehör för våra krav på en begränsning av deltider och timanställningar. Vi måste få till en lösning här och nu. Därför ser vi ingen annan utväg än att trappa upp strejken ytterligare, säger Sekos förbundsordförande, Janne Rudén.

Sekos agerande upprör arbetsgivarorganisationen Almega: 
– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Seko än en gång väljer att trappa upp strejken mitt under pågående medlingsförhandlingar. Det rimliga hade varit att ge förhandlingarna en chans, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld.
– Detta drabbar parter som inte är en del av den ursprungliga konflikten. Skandinaviens största hamn drabbas hårt såväl som näringslivets transporter i Göteborg och hela västra Sverige.
– Genom Sekos varsel kan det bli så att fler transporter utförs med lastbil istället för med tåg. I slutändan drabbar det Sekos medlemmar inom godstrafiken. Blir det färre tågtransporter blir det också färre arbetstillfällen, säger Beata Hammarskiöld.

Här kan du läsa mer om konflikten:

https://www.almega.se/press/pressmeddelanden/seko-trappar-upp-strejken-for-tredje-gangen

http://www.seko.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Seko-utvidgar-konfliktatgarderna--varslar-om-strejk-inom-godstrafiken/

Obligatorisk vägning av containers från 2016

2014-06-18

Internationella sjöfartsorganisationer har under flera år påpekat riskerna med felaktigt deklarerade vikter av containrar. Nu tas de första stegen mot en obligatorisk vägning av containrar innan de lastats ombord på fartyg.

Det var under IMOs Maritime Safety Commite möte i London i maj som de nya reglerna godkändes. Bakgrunden till att införa obligatorisk containervägning är som bekant att öka säkerheten och förhindra olyckor eller haverier på grund av felaktigt deklarerade containrar.

De nya reglerna kommer att träda i kraft i juli 2016 under förutsättning att nästa MSC-möte i november i år, godkänner de föreslagna ändringarna.

 

Lastbilstransporter minskade under fjolåret

2014-06-17

Antalet lastbilstransporter med svenskregistrerade lastbilar minskade med sju procent under 2013 jämfört med året innan. Transportarbetet, lastad godsmängd och körda kilometer, var däremot i stort sett oförändrat jämfört med de rekordlåga värden som rapporterades 2012. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

– Det transporterades samma mängd gods som under 2012. Lastbilarna körde lika långt men antalet transporter var färre. Det var framförallt antalet transporter utan last som minskade säger Sara Berntsson, utredare på Trafikanalys.

Jämfört med 2012 minskade antalet transporter utan last med elva procent. Minskningen utgjordes främst av tomtransporterna i inrikes firmabilstrafik, en minskning med 27 procent. Antalet körda kilometrar utan last inom inrikestrafiken minskade totalt sett med nio procent under samma period.

 

Fortsatt minskning av svenskregistrerade fartyg

2014-06-11

Den officiella statistiken från Trafikanalys över svenska och utländska fartyg i svensk regi, visar att andelen svenskregistrerade fartyg minskar.

Under 2013 var 17 procent av den disponerade handelsflottan svenskregistrerad vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan.

Samtidigt framgår det av undersökningen att svenska rederier disponerade tonnage fortsätter att öka även under 2013.
– Den svenskkontrollerade handelsflottan växer snabbt, medan vårt svenska fartygsregister tycks framstå som allt mindre konkurrenskraftiga för rederierna, kommenterar Jan Östlund, statistiker på Trafikanalys.

Efter 2009 har den andel som är svenskregistrerad av det disponerade tonnaget minskat för varje år. Andelen svenskregistrerade var som högst 2004 med 43 procent, att jämföra med 17 procent för 2013.

Finansieringen klar för utveckling av det nationella transportsystemet

2014-06-09

– 522 miljarder investeras fram till 2025

Infrastruktursatsningar kräver som bekant stora belopp. Speciellt då underhåller är eftersatt både när det gäller landsvägar och järnvägssystemet.

I april fastställde regeringen den nationella trafikslagsövergripande planen och fick majoritet i riksdagen för beslutet som omfattar planeringsperioden 2014-2015.

Den totala statliga finansieringsramen fördelades enligt riksdagens beslut på följande sätt:

 • 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering av enskilda vägar.
 • 86 miljarder kronor till drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet.
 • 281 miljarder kronor till den statliga ramen för utveckling av transportsystemet. Ska gå till åtgärder för statliga vägar och till åtgärder för det statliga järnvägsnätet, medfinansiering till stora och strategiska åtgärder i hamnar, farleder och slussar sant räntor och amorteringar m.m.

 

Semestertrafik - minskad kapacitet Baltikum, Ryssland, Polen och Finland

2014-06-04

Rederierna har informerat om minskat antal färjplatser under vecka 25-35, under dessa veckor kommer turisttrafiken att prioriteras.  Detta innebär att NTEX kommer att ha minskad kapacitet och det kommer att inverka på servicen till och från Baltikum, Ryssland, Polen och Finland.

Vi gör allt vi kan för att tillgodose våra kunders behov.  Men för att undvika förseningar ber vi dig som kund att ha god framförhållning av din transportplanering under denna period.

Trevlig sommar!

 

Störningar och strejk hotar hamnar på den amerikanska västkusten

2014-06-03

Förhandlingar pågår just nu för att ersätta det nuvarande sexåriga kollektivavtalet för hamnarbetarna på den amerikanska västkusten. Risken för störningar är stor i anslutning till att det nuvarande avtalet löper ut vid midnatt den 30 juni.

Förhandlingarna mellan Internationella Longshore and Warehouse Union (ILWU ) och the Pacific Maritime Association (PMA) inleddes den 12 maj. Tidigare förhandlingar har kantats av konflikter. Överläggningarna 2002 kulminerade i en tio dagar lång lockout när arbetsgivarna svarade på vad de trodde vara illegala förhalningar.

I ett inledande skede av de nuvarande förhandlingarna gjorde PMA och ILWU ett gemensamt uttalande om att båda sidor förväntar sig att hamnarna ska hållas aktiva tills en överenskommelse nås. Det är dock troligt att störningar kommer att förekomma men det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning. Om inget avtal har godkänts den 1 juli kan parterna komma överens om att förlänga det befintliga avtalet under juli, men det finns inga garantier för att det blir så. Den ökade risken för störningar kan hålla i sig i flera veckor om ingen ny överenskommelse har nåtts.

Förhandlingarna omfattar 29 hamnar längst den amerikanska västkusten, däribland de stora containerhamnarna i Los Angeles, Long Beach, Oakland, Portland, Seattle och Tacoma. Hamnar i Kanada och de på den amerikanska östkusten berörs inte och många speditörer söker sig därför tillfälligt till dessa hamnar istället. 

Det nya avtalet kommer att gälla i sex år, en avtalstid som infördes efter de stormiga förhandlingarna 2002 och upprepades 2008. Dessförinnan gällde kontrakten i tre år. Speditörer, transportörer och andra aktörer inom branschen föredrar avtal som sträcker sig under sex år eftersom det betyder längre ”arbetsfred”. Facket söker dock ett treårigt kontrakt den här gången. 

Hamnarbetarna har tidigare försökt att sätta press på arbetsgivarna genom att strejka och förhala arbetet. ILWU är bundna av en klausul i sitt nuvarande kontrakt och kan därför inte strejka under kontraktets löptid. Det är dock svårt att undvika förhalningar eftersom facket kan argumentera för att det görs på grund av hälso- eller säkerhetsrisker. 

Med tanke på den nationella ekonomiska effekterna av ett avbrott i verksamheten kan Vita huset tvinga hamnarna att öppna igen inom några dagar med hjälp av en Taft - Hartley föreläggandet, om en strejk skulle utbryta. Det var en insats som president George W. Bush tog till under 2002. Troligen skulle dock Obama vara tveksam till att åberopa Taft - Hartley föreläggandet, som kan ses som ett fack-kritiskt verktyg.

NTEX startar expresstrafik till/från England

2014-05-22

Nu stärker NTEX sin marknadsledande roll som transportör mellan Sverige och England. Från och med 1 juni startas en daglig expresslinje med trailer till och från Sverige och England via Eurotunneln mellan Frankrike och England. NTEX blir enda aktör som kan erbjuda en daglig chaufförsbunden styckegodstrafik mellan Sverige och England.

NTEX har en mycket hög servicegrad när det gäller trafik till och från England, allt från dagliga styckegodsavgångar till hela trailerlaster över Nordsjön. Fram till idag har man inte haft något dagligt expressalternativ men från och med 1 juni kommer detta att startas upp. Varje dag kl. 05,00 kommer det att avgå trailertransporter från Helsingborg till terminalen i Londonregionen där de lossas 24 timmar senare. Omvänt avgår trailertransporter från Erith i England dagligen kl. 20,00 med ankomst till Helsingborg kl. 20,00 följande dag.

NTEX har på senare tid identifierat ett antal befintliga och potentiella kunder som har behov av att transportera sitt gods i en chaufförsbunden trafik. Den huvudsakliga anledningen är tidsaspekten, men det finns även ett antal kunder som känner en större trygghet när det hela tiden finns en chaufför bunden till trailer. Expresslinjen blir ett bra komplement till NTEX trailerfrakt över Nordsjön och flyg till England.

- Jag är övertygad om att det finns företag ute i landet idag som använder sig utav flygfrakt mellan Sverige och England men som inte skulle behöva det. Eftersom det hittills inte funnits något bra alternativ har man fortsatt att flyga godset, säger Hans Lindblad, försäljningschef på NTEX.

Expresslinjen innebär att NTEX nu kan erbjuda tre transportalternativ med olika ledtider till England.

 • Standard med trailer/båt 72-96 timmar
 • Express på väg 48-72 timmar
 • Flyg 24-48 timmar (noterbart är att priserna för Expresslinjen till England i de flesta fall är mer än 50% lägre än för flygfrakt).

Försäljning                 Tommy Landin  tel. 042-150 561    tommy.landin@ntex.se

Export                            Stellan Nilsson   tel. 042-150 546   stellan.nilsson@ntex.se

                                           Robert Schuller  tel. 042-150 578   robert.schuller@ntex.se

Import                            Alexis Pråme      tel. 042-150 537    alexis.prame@ntex.se

                                           Susanne Grahn  tel. 042-152 019    susanne.grahn@ntex.se

Trafikansvarig           Mats Pråme        tel. 042-150 816    mats.prame@ntex.se

 

 

 

 

 

 

Fler vill klättra på listan över bästa logistiklägen

2014-05-16

Nyligen presenterade branschtidningen Intelligent Logistik sin årligen återkommande ranking av Sveriges bästa logistiklägen.
Stor-Göteborg toppar fortfarande men flera jobbar hårt för att klättra på listan. 
Ett av dessa områden är Borlänge-Gävle (mellansvenska regionen) som behåller plats tolv på listan.

De enskilda orterna har tidigare inte rankats speciellt högt. Det var efter att Gävle-Dala-regionen inledde samarbete under namnet Mellansveriges LogistikNav som man tog ett ordentligt kliv på listan.

För att locka till sig fler företag och samtidigt klättra ytterligare på listan satsar regionen nu vidare.
– Vi har utvecklat en gis-app som på ett överskådligt och innehållsrikt sätt kommer att presentera 24 lediga områden i regionen som är lämpliga för logistikföretag och logistikintensiva företag, säger Anders Franck, projektledare på MellanSveriges LogistikNav till Dalarnas Tidningar.
Organisationen bjuder också in till näringslivsträffar och har även inlett arbete med att skapa ytterligare logistikutbildningar. 

 

BÄSTA LOGISTIK-LÄGENA

1. Stor-Göteborg
2. Örebroregionen
3. Jönköpingsregionen
4. Östgötaregionen
5. Arlandaregionen
6. Helsingborgsregionen
7. Eskilstuna/Strängnäs
8. Västerås/Köping
9. Malmöregionen
10. Halmstadregionen
11. Stockholm Syd
12. Mellansvenska regionen
13. Skaraborgsregionen
14. Växjöregionen
15. Nyköping/Oxelösund

Källa: Intelligent Logistik

 

Färjelinje mellan Danmark och England läggs ned

2014-05-14

Den 29 september lägger rederiet DFDS ned den anrika färjelinjen mellan danska Esbjerg och engelska Harwich, som funnits sedan 1875.

Bakgrunden är att resenärerna är för få för att linjen ska bära sig. Antalet har sjunkit från 300 000 till 80 000 per år. Orsaken till minskningen är en hård konkurrens från lågprisflyget. DFDS hänvisar också till att nya regler för svavelutsläpp, som träder i kraft den 1 januari 2015, leder till högre kostnader för lågsvavlig olja.

Godstransporterna flyttas till fartyg som går mellan Esbjerg och Immingham medan passagerartrafiken mellan Danmark och England helt upphör.

(Källa: TT)

Yrkeschaufförer drabbas av fallolyckor

2014-05-13

I en ny rapport från AFA Försäkringar framgår det att fallolyckor är de vanligast förekommande olyckorna på svenska arbetsplatser. Åldersgruppen 56-64 år är värst drabbad och ett av de mest utsatta yrkena är yrkeschaufför.

Mellan 2008 och 2012 inträffade 17 800 allvarliga fallolyckor på svenska arbetsplatser Femtio procent av olyckorna ledde till medicinsk invaliditet, som betyder att den skadade får bestående nedsatt kroppslig funktion.

Anmärkningsvärt är att yrkeschaufförer återfinns bland de tio mest drabbade yrkesgrupperna. Lastbilschaufförer är även den yrkesgruppgrupp som lidit hårdast när det gäller dödsfall på grund av fallolyckor under perioden 2008-2012. Av totalt 17 omkomna inom alla yrken var tre lastbilschaufförer.

De mest olycksdrabbade yrkena finns inom bygg-, betong-, och måleribranschen.

3,5 miljoner returer i svensk e-handel

2014-05-08

I fjol handlade över 6 miljoner svenskar via nätet. Anmärkningsvärt är att hela 3,5 miljoner varor returnerades. Det ställer höga krav på transportörer och en fungerande logistik.

Modeindustrin stod för den största andelen returer. Totalt rör det sig om 900 000 kunder som skickade tillbaka minst ett klädesplagg. Det visar en ny undersökning från Postnord.

Övning mot terrorism och organiserad brottslighet i Göteborgs hamn

2014-05-07

Med tanke på att NTEX nyligen blev AEO-certifierat är det mycket intressant att FOI, Stena Line och Securitas tillsammans med ett 20-tal partners utvecklat övervaknings- och säkerhetssystem för ökad hamnsäkerhet.  I Göteborgs hamn hålls i dag och ytterligare några dagar en stor demonstration av det EU-finansierade projektets resultat.

Det EU-finansierade SUPPORT-projektet har under fyra års tid utvecklat verktyg för att förbättra hamnsäkerheten i flera avseenden.

Bakgrunden är att terrorism, smuggling och andra typer av organiserad brottslighet i hamnar är ett stort hot mot både Europas länders varuförsörjning och deras konkurrenskraft.

AEO är ett globalt och EU-gemensamt certifieringsprogram, vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna.

I dag har Göteborgs-Posten uppmärksammat övningen. Lär mer här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2362553-terrorskydd-ovas-i-goteborgs-hamn

Vill du veta mer om själva projektet finner du info här: http://www.foi.se/sv/nyheter/Press--nyheter/Nyheter/2014/Forskning-mot-terrorism-och-organiserad-brottslighet-i-hamnar/

 

Nu är NTEX AEO-certifierat

2014-04-29

Efter en tids hårt arbete har NTEX AB nu fått sin AEO-certifiering. AEO är en förkortning av Authorised Economic Operator och betyder ”Godkänd ekonomisk aktör”. AEO är ett globalt och EU-gemensamt certifieringsprogram, vars mål är att främja säkerheten i de internationella leveranskedjorna.

Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering inom EU. AEO-certifieringen är giltig i alla EU-medlemsstater.

Som godkänd aktör gäller det att dokumentera och kvalitetssäkra hela sitt flöde av samtliga förekommande tull-rutiner.

Tullverket certifierar företaget efter att ha granskat att alla uppsatta rutiner och kriterier är uppfyllda. Noterbart är att hela företagets verksamhet, inklusive samtliga kontor, omfattas av ett godkänt AEO-certifikat. 

Vilka är fördelarna?
– Certifieringen innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för oss som företag samt våra kunder och handelspartners. 
– Kort sagt kan man säga att certifieringen gör det ännu enklare och smidigare för våra kunder att arbeta med oss, avslutar Peter Åberg, chef för Tull, ISO, HR och IT på NTEX AB.

NTEX: Godkänd fraktagent för luftfart

2014-04-23

Transport- och logistikföretaget NTEX är från och med första maj en godkänd fraktagent för luftfart. Det betyder bland annat att säkerhetsgodkända företag slipper tidskrävande kontroller på flygplatsen.
– Det är självklart mycket glädjande och ytterligare ett steg i vårt kvalitetsarbete, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre service, säger Johan Erlandsson, Operations manager Air & Sea och numera även säkerhetsansvarig för luftfart på NTEX.

Godkänd fraktagent för luftfart tilldelas transport- och speditionsföretag som arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och rutiner utifrån ett säkerhetsprogram. De företag som ansöker om att bli certifierade måste utforma ett program med riktlinjer och rutiner som lämnas till Transportstyrelsen för granskning. Transportstyrelsen, EU:s förlängda arm inom transportfrågor i Sverige, utfärdar sedan godkännandet vilket blir erkänt världen över. 
– Programmet måste bland annat inkludera riktlinjer för hur vi hanterar och kontrollerar gods samt säkerhetsåtgärder när vi upptäcker fel, förklarar Johan Erlandsson.

Certifieringen kommer att underlätta för NTEX och deras säkerhetsgodkända kunder. Carina Steen, flygspeditör på företaget berättar:
– I och med detta sparar våra säkerhetsgodkända kunder flera timmar som annars hade spenderats i säkerhetskontroller på flygplatsen, säger hon. 
– Resultatet är en obruten kedja från början till slut. Det blir smidigare för kunden eftersom de slipper både väntetider, röntgenavgifter och får en större flexibilitet, fyller Johan i.

 

45 tågbolag vill få plats 2015

2014-04-23

Nu står det klart att det är 45 tågbolag som konkurrerar om att få plats i tågtidtabellen för 2015. 16 av dessa kör godståg. 
Konkurrensen om spårtid blir således fortsatt mycket hård.

Den 26 september klubbas tågens tidtabeller igenom inför nästa år. Med ansökningar som avser 20 persontåg, 16 godståg och 9 för uppställning, parkering och banarbeten ligger 2015 års siffra nära fjolårets 46 ansökningar.  I år är det även ett antal tågföretag som har bett om utökade körningar. Till exempel har MTR Nordic ansökt om att få öka sina turer från en per dag till två mellan Stockholm och Göteborg.

Trafikverket har nu i uppgift att se över hur tidtabellerna ska organiseras. Jonas Westlund berättar att den viktigaste prioriteringen är att säkerställa trafikens hållbarhet, samtidigt som de uppfyller tågbolagens önskningar. Däremot, menar han, har maxtaket för vissa av de populäraste sträckorna redan nåtts.

Några av företagen som har kommit med ansökningar är SJ, Veolia Transport Sverige och Skandinaviska Jernbanor. Den nya tidtabellen gäller från och med 14 december.

Luft- och sjöfarten minskar

2014-04-16

Transportstyrelsen presenterar i dagarna en kartläggning över den svenska luft- och sjöfartens utveckling. Den görs i samband med en marknadsövervakning och visar på en minskning inom båda sektorer mellan åren 2008 till 2012.

Inom sjöfarten har svenskregistrerade handelsfartyg minska med 28 % samtidigt som antalet svenskkontrollerade handelsfartyg har reducerats med 17 %. Skäl till detta tros vara en ökning av antalet fartyg som byter hemmahamn, så kallad utflaggning. Även volymen av gods som hanteras i svenska hamnar har minskat med 10 % under 2012 jämfört med förgående år. Transportstyrelsen menar att detta beror på konjunkturen och att andra transporttyper har tagit över.

Trots att svenskarna flyger som aldrig förr har antalet svenskregistrerade flygplan med en startvikt över 2 ton minskat med 6 % under samma period. Skälet är att passagerare väljer utlandsregistrerade flygbolag i större utsträckning.

Hela rapporten hittas här.

Norsk hamnbojkott sprider sig till Sverige

2014-04-14

Den tjugonde april kommer svenska hamnar inleda en bojkott mot fartyg med gods till eller från Risavika-terminalen i Stavanger. Skälet till bojkotten är att terminalen vägrar skriva på nya kollektivavtal som garanterar sina hamnanställda arbete. Detta efter att sjömännen tagit över lastning och lossning av gods, uppgifter som tidigare utfördes av hamnpersonal. 

Den norska bojkotten mot Risavika-terminalen har pågått i sex månader. Till följd av händelserna i Stavanger har det norska Transportarbetarförbundet skickat brev till alla europeiska hamnarbetarfack. Där uppmanar man till en mer utbredd aktion och förhoppningen är att alla europeiska hamnar ska visa solidaritet genom att inleda en liknande bojkott.

Förra helgen demonstrerade flera hundra hamnarbetare utanför norska LOs högkvarter i Oslo. Demonstrationsdeltagarna, som kom från nio olika länder, samlades för att visa sitt missnöje mot Risavika-terminalen och stödja sina norska kollegor.

Nytt GPS system i Baltikum och Centraleuropa

2014-04-07

NTEX har påbörjat ett arbete med att installera GPS system i bilar som kör för transportföretaget i Baltikum och Centraleuropa. Detta innebär att NTEX kommer att ha full kontroll över vart bilarna befinner sig.
– GPS systemen har installerats för att höja kvaliteten på transporterna ytterligare, säger NTEX Sverigechef Jan Lundberg.
– Det nya systemet hjälper oss att ge våra kunder bättre och snabbare besked då vi hela tiden blir uppdaterade om bilarnas position. Detta gör oss ännu mer attraktiva på marknaden.

Arbetet kommer att pågå under våren. I Polen och Estland förväntas GPS:er vara  färdiginstallerad under april.

 

Changes in sailing schedule IMM/GOT

2014-04-04

UK Traffic - Changes in sailing schedule due to Easter holidays

Immingham - Gothenburg

 • Departure Thursday 17th - cancelled
 • Departure Saturday 19th – will discharge Gothenburg 10am Monday 21st

Gothenburg – Immingham

 • Departure Friday 18th - cancelled
 • Departure Monday 21st - cancelled

For further information please contact our customer service.

Export:            Phone: 031-727 85 60               export.uk@ntex.se

Import:            Phone: 031-727 85 70               import@ntex.se

Göteborgs Hamn får exportera direkt till USA

2014-04-03

Från och med april är Göteborgs Hamn den enda hamnen i Norden som får exportera gods direkt till USA. Tillsammans med 58 hamnar i världen innehar Göteborgs Hamn den speciella klassificeringen CSI (Container Security Initiative). Klassificeringen tilldelades Göteborgs Hamn efter att Tullverket certifierat sig mot den amerikanska motsvarigheten, US Customs and Border Protection.

CSI-klassificeringen gör att Göteborgs Hamn blir ännu viktigare för Svensk och Nordisk export till USA. Varje vecka passerar cirka 400 containers CSI-systemets kontroller i Göteborg. Det innebär, bland annat, att ett urval av högrisk containers röntgas innan de tillåts skickas vidare. 

För NTEX och företagets kunder innebär det kortare ledtider då godskontroller görs redan före godset skickas till USA. Det minskar risken för att containern ska fastna i den amerikanska tullen vid ankomst.

För mer information och en lista på alla CSI-klassificerade hamnar besök:

http://www.dhs.gov/container-security-initiative-ports

NTEX vd Dan Ericsson i Gislaved

2014-04-02

NTEX vd Dan Ericsson blev i dagarna inbjuden till kommunhuset i Gislaved. Där blev han varmt mottagen av kommunordförande Niclas Palmgren och vice kommunordförande Marie Johansson. Båda var mycket positiva till besöket. Tillsammans med plats- och trafikchef Monica Sandgren presenterade Dan Ericsson Gislavedskontorets framtida satsningar. Kontoret ansvarar idag för cirka 20,000 av NTEX årliga transporter till Norge och Öst- och Centraleuropa, vilket gör det till ett viktigt nav för verksamheten.

 

För mer information om besöket:

Gislaveds Kommun

Finnveden.nu (sidan 22)

Kritiska till kilometerskatt

2014-04-01

Sveriges Åkeriföretag är fortsatt kritiska till kilometerskatt. Detta meddelar en arbetsgrupp från branschorganisationen i veckan. Efter att ha sett över frågan finner de inga positiva effekter av en skattehöjning och ser ingen anledning till att göra vägtransporter ännu dyrare. Gruppen menar även att en skattehöjning i slutändan skulle drabba konsumenterna. 

VD för Sveriges Åkeriföretag, Rickard Gegö, menar att det inte finns några skäliga miljöargument till en skatteökning eftersom de flesta transporter som görs är under femton kilometer och inga alternativa transportsätt finns.

Varning för ökade transportpriser

2014-03-25

Branschen varnar för prishöjningar i samband med EUs nya bestämmelser om svavelhalterna i fartygsbränsle. De menar att rederierna kommer att behöva göra omfattande investeringar för att svara upp mot de nya kraven, vilket kommer att leda till att priset på sjöfrakt höjs. 

EUs nya svaveldirektiv slår speciellt hårt mot fartyg som trafikerar Nordeuropa. Skärpningen betyder att den tillåtna svavelhalten sänks från 1 procent till 0,1 procent för transporter på Nordsjön, Skagerack, Engelska Kanalen, Östersjön och Öresund.

EU-bestämmelserna om lägre svavelinnehåll träder i kraft den 1 januari 2015.

NTEX slår samman kontor

2014-03-25

NTEX slår idag ihop sina kontor i Trelleborg och Gislaved. Det görs i en satsning för att utveckla och förbättra kundnyttan.
– Vi måste se till kundens bästa och en sammanslagning kommer skapa ett effektivt nav för några av våra största marknader, säger VD Dan Ericsson.

Bakgrunden till sammanslagning av de två kontoren är utvecklingen av trafikområdena Baltikum och Ryssland samt Centraleuropa. Det betyder att kontoret i Gislaved kommer ta över ansvaret för kunderna som tidigare tillhörde Trelleborg. Trelleborgkontoret upphör därmed med sin verksamhet.
– Vi anser att det blir bättre för våra kunder, som nu bara behöver kommunicera med ett av våra kontor. Samtidigt underlättar detta för vår egen personal, som sköter transporterna till och från de aktuella länderna, säger Dan Ericsson.

Nedläggningen påverkar fem medarbetare. Alla fackliga förhandlingar har avslutats.
– Vi tycker det är mycket tråkigt att behöva lägga ned ett av våra kontor men en centralisering av verksamheten kommer att medföra positiva förändringar, säger Dan Ericsson.

EU-beslut angående tunga lastbilar skjuts fram

2014-03-21

I veckan bestämdes det att EU skjuter fram frågan om lastbilars maxlängd och totalvikt. Det betyder att svenska åkerier och transportföretag kan fortsätta använda tyngre och längre fordon inrikes.

Senast 2016 ska en konsekvensanalys presenteras av tunga lastbilars miljö- och infrastrukturpåverkan. Därefter ska ett nytt direktiv för gränsöverskridande trafik läggas fram, dock tidigast 6 månader efter att analysen har presenteras. 

Bestämmelsen ses som en seger för Transportindustriförbundet som vill fortsätta arbeta för att tyngre och längre trafik ska tillåtas gå mellan EUs stater.

Branschens ledande mässa

2014-03-21

Den 7 - 8 maj hålls Logistik och Transportmässan för sextonde året i rad i Göteborg. Mässan är Sveriges största inom branschen och i år ligger fokus på logistik. Med knappt två månader kvar är förberedelserna i full gång.
– Hallkartan är fylld och konferensprogrammet är färdigt. Det kommer bli två fullspäckade dagar, berättar mässansvarig Jan Nilsson. 

Jan Nilsson har varit mässansvarig sedan 2007. Han framhåller att det är besökarna som mässans absoluta största styrka. 
– Cirka 70 procent av våra besökare har beslutsfattande positioner på sina arbetsplatser. 
– Det är en viktig och intressant målgrupp som kommer hit för att få ny kunskap och för att nätverka, säger Jan Nilsson. 

Årets nyheter
En av nyheterna på årets mässa är att temperaturen skruvas upp på aktivitetsytan i mitten av mässgolvet. Nya aktiviteter kommer att hållas, däribland Intelligent Logistiks prisutdelning till årets logistikkommun. Sonats vd Kjell Rundqvist kommer även spana efter trender inom branschen tillsammans med framstående branschpersonligheter.  

Jan berättar att det i år har satsats mycket på innehåll och kunskap och han tycker att det ska bli spännande att se hur aktivitetsytan tas emot. 
– Här kommer det finnas tillfälle att lyssna på intressanta föredrag från branschens vassaste. Det går inte att missa.

En annan nyhet är att den traditionsenliga mässmiddagen har bytts ut mot en äkta Göteborgsk räkfrossa. Ett långbord ska placeras mitt i mässhallen och middagsgästerna underhålls av levande musik. 

Årsstämma för tredje året i rad
En av de största händelserna under mässan är näringslivets transportstämma som i år handlar om hållbara godstransporter i Europa och handelns logistik. För tredje året i rad samlas toppar från inflytelserika företag som ABB, Akzo Nobel/EKA Chemicals, Arlafoods, ICA, IKEA, Skanska, SKF och AB Volvo. 
– Det är en viktig kvalitetstämpel för mässan och vi är mycket stolta över att de lägger sin stämma hos oss, säger Jan Nilsson.

Mässa under ständig utveckling
Årets mässa är skräddarsydd efter vad som efterfrågas av besökarna. Logistik & Transport är en mässa av branschen för branschen och innehållet är anpassat och rikt för att nå målgruppen. 
– Vi vill att besökarna ska känna att dagarna är värdefulla för dem.
– Vi vill hela tiden utvecklas och få företag att känna att mässan erbjuder dem något de inte kan få någon annanstans. Det är ett arbete som började redan förra året och som ska skruvas åt ytterligare för nästkommande år, säger Jan.

Varning för bedragare vid hamnstatskontroller

2014-03-19

Transportstyrelsen går ut med en varning angående bedragare i samband med hamnstatskontroller (PSC). 

Bedragarens dokument, som ser ut att vara från Transportstyrelsen, ber om en bekräftelse att fartyget säkert förts i hamn. Detta genom befälhavarens underskrift och stämpel. Transportstyrelsen understryker att bevis på väl genomförd angöring aldrig begärs vid hamnstatskontoller. Alla dokument som används vid en sådan är officiella med logotyp. Under en verklig kontroll sker all kontakt direkt mellan befälhavare och inspektören från myndigheten. 

Syftet med bedrägeriet är att få en kopia på signaturen och stämpeln som kan användas för att skicka ut falska fakturor till rederier. Transportstyrelsen vill att alla som tvekar på dokumentens äkthet direkt kontaktar dem och att inträffat bedrägeri polisanmäls.  

 

NTEX öppnar nytt kontor i Skottland

2014-03-17

Under mars öppnade Göteborgsbaserade transportföretaget NTEX ett nytt kontor i Glasgow. Det är NTEX fjärde kontor i Storbritannien. Vd Dan Ericsson menar att det är ett viktigt steg för företaget.
– Ett kontor i Skottland kompletterar vårt representationsnät i Storbritannien väl.

Det nya kontoret ska tillgodose NTEX nuvarande och potentiella skotska kunder samt stärka positionen på den brittiska marknaden. Uppdraget att starta upp verksamheten har gått till nyrekryterade Scott Wilson.
– Vi har länge velat ha representation i Skottland. Nu har vi hittat rätt person och är glada att Scott Wilson vill anamma rollen som områdeschef, säger Dan Ericsson.

Scott Wilson har mångårig bakgrund inom transport- och speditionsföretag, bland annat som senior manager på RH Freight (nu en del av Kuehne + Nagel Group). Han har sedan tidigare haft god kontakt med NTEX och menar att det svenska företaget är mycket omtyckt.
– Jag har känt NTEX i fyra år och de har ett gott rykte i branschen. Jag är mycket glad över att få arbeta på företaget.
– Det är viktigt för NTEX att finnas här för att bygga meningsfulla relationer, säger Scott Wilson. 

 

NTEX expanderar för Rysslandstrafik

2014-03-14

I början av mars flyttade NTEX Stockholmsverksamhet till större lokaler. Kontoret, som nu är 128 kvadratmeter, ligger i samma byggnad som tidigare i Västberga.Idag arbetar fem medarbetare på kontoret.
– Vi ska satsa på fler speditörer och säljare för att bli en stark operatör i Stockholmsområdet, säger Monica Sandgren, branch/traffic manager i Stockholm. 
Kontoret ansvarar för transport- och logistikverksamheten på den ryska marknaden. Dessutom har man till uppgift att ytterligare befästa NTEX närvaro i huvudstaden.

Fler återkallade körkort än någonsin

2014-03-14

I kölvattnet av veckans debattartikel, angående att fler körkort borde återkallas av medicinskt skäl, presenterar Transportstyrelsen nya siffror från fjolåret. Transportstyrelsen meddelar att det har skett en ökning med 33 procent jämfört med 2012. Totalt handlar det om 39 639 återkallade körkort, vilket är den högsta siffran återkallade körkort någonsin.
Körkortsdirektör Katarina Fröberg menar att den höga siffran är produkten av två insatser som nu visar utslag. Transportstyrelsen kunde arbeta ikapp ärenden som hade dragit ut på tiden, samtidigt som tidigare effektiviseringsarbete resulterade i kortare handläggningstider.

Debattartikeln från Svenska Dagbladet signerad Transportstyrelsen finns här

Utredning kring dubbdäcksskatt påbörjas

2014-03-13

Nu kommer det att göras en undersökning av de höga partikelhalterna i tättrafikerade städer som resultat av dubbdäcksanvändning. Kammarrådet Petter Classon ska ta fram en plan på hur partikelhalterna ska sänkas. Utredningen kommer bland annat innefatta om huruvida dubbdäcksskatt kan vara en lösning. Dubbdäcksskatt finns i ett flertal städer i Sverige, bland annat Stockholm, Norrköping, Södertälje och Upsala. 

Utredningen ska vara färdig senast 31 mars 2015 och Oslo kommer agera som referensstad.

 

Sverige behöver nya registreringsskyltar

2014-03-13

Transportstyrelsen arbetar nu med att se över hur systemet för registreringsskyltar ska göras om. Den rapporterar att det nuvarande systemet med tre bokstäver och tre siffror inte kommer att räcka eftersom bilflottan i Sverige fortsätter att öka. Idag är 9,5 miljoner fordon registrerade hos Transportstyrelsen och siffran stiger. Under första hälften av 2014 ska ett förslag på hur en kommande lösning presenteras.

Fler körkort behöver återkallas

2014-03-12

Svenska Dagbladet publicerade idag en debattartikel från Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert och chefsläkaren Lars Englund. De menar att fler körkort behöver återkallas med medicinska skäl som grund än vad som görs i dagsläget. Varje år får cirka 55 000 människor demens eller stroke, men det är endast 8 854 körkort som återkallas. Det betyder att det finns bilister på vägarna som har sjukdomar som allvarligt påverkar körförmågan. 

Här hittas artikeln i sin helhet.

 

Nya tullregler i Japan

2014-03-10

Från och med mars 2014 träder nya tullregler i kraft för gods till Japan. De nya reglerna innebär att alla rederier elektroniskt måste redovisa vad som skall lastas ombord, senast ett dygn före avgång.

Följande uppgifter måste meddelas innan godset avgår från Sverige:

 • Shipper / Consignee / Notify med fullständig adress samt telefonnummer.
 • Detaljerat varuslag, inga generella- eller gruppvaruslag kommer att godkännas av Japanska tullmyndigheten.
 • 6-siffrig varukod (HS code) krävs för samtliga varuslag
 • Antal förpackningar
 • Bruttovikt
 • Volym
 • Godsmärkning 
 • Eventuella farligt gods-uppgifter

Vänligen besök den japanska tullens hemsida för mer information.

http://www.customs.go.jp/english/summary/advance/index.htm 

Flytta mer gods till sjöss

2014-03-07

Den hårt överbelastade infrastrukturen på våra vägar måste avlastas och mer gods måste flyttas över till sjöss. Det skriver sex vd:ar för lika många hamnar i en gemensam debattartikel i Göteborgs-Posten.

Hitta debattartikeln här.

Europol varnar för ny typ av godsstölder

2014-03-07

Nu går Europol ut med en så kallad early warning notification. 

Bakgrunden är att man identifierat en ny typ av godsstölder i lastbilar. Man har tydliga bevis för att kriminella ligor börjar smuggla in personer i lådor i lastbilarnas lastutrymmen. Väl där har de sedan kontakt med ligan utanför via mobiltelefon. När lastbilen är obevakad slår de till och länsar lastutrymmet på värdefullt gods.

Nytt samarbete i Italien

2014-02-17

NTEX AB inleder samarbete med ITX Cargo i Italien.

Den 13 januari inleder NTEX ett mycket intressant samarbete med ITX cargo i Italien.

-Vi på NTEX är mycket stolta och glada över detta nya samarbete, inte minst med tanke på att företagen har en likartad företagskultur med tydlig kundfokus, säger försäljningschef Hans Lindblad.

Bakgrunden till NTEX samarbete med ITX Cargo är att företaget vill erbjuda ett företag samma förutsättningar som de sedan tidigare är vana vid att ha på den italienska marknaden. Innan trafiken startar kommer de att bli kontaktade av en representant ifrån NTEX.