Klartecken för Mälarprojektet

2015-06-22


Mark- och miljödomstolen har gett Sjöfartsverket klartecken att genomföra Mälarprojektet. Byggstarten beräknas till april 2016.

Uppfattningen domstolen har fått är att åtgärderna kommer att leda till en stor förbättring för både sjöfarten i Mälaren och för övriga transporter i regionen. Södertälje sluss behöver rustas upp och Mark- och miljödomstolen har låtit meddela att ”oavsett om de nu ansökta förändringarna av Södertälje kanal och sluss genomförs eller inte kommer det att vara nödvändigt att genomföra reparationer och förändringar av Södertälje sluss”.

Beslutet innebär att Sjöfartsverket enligt plan kan påbörja Mälarprojektet, vilket innebär breddning och ombyggnation av Södertälje kanal och sluss. Genom att muddra i Mälaren ska man även öka säkerhetsmarginalerna för att på så sätt kunna ta in större fartyg till Västerås och Köpings hamnar.

Planen är att arbetet ska påbörjas under våren 2016 och stå klart vid årsskiftet 2018/19. Innan byggstarten kommer några hus att rivas och ett antal gång- och cykelvägar på slussens östra sida att läggas om.