Ingen analys av avgiftshöjningarnas konsekvenser

2015-08-07

Näringslivets transportråd anser att de svenska transportmyndigheternas beslutade och planerade avgiftshöjningar de kommande åren införs utan både samordning eller konsekvensanalys. Avgifterna kommer att drabba transportföretagen och transportköparna inom industri och handel. 

De svenska transportmyndigheterna – Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen – samordnar inte sina avgiftshöjningar. Transportrådet vill framöver se gemensamma analyser av vilka konsekvenser avgiftshöjningar kommer att innebära. 

Transportstyrelsen har lagt fram ett förslag på hur avgiftsfinansiering för myndigheten ska se ut under 2016. Transportrådet har riktat ett remissvar till Transportstyrelsen där de påminner om att: ”oproportionella och ensidiga ökningar på kort sikt av transportkostnaderna i Sverige får en negativ inverkan på konkurrenskraften för näringslivet på grund av långa geografiska avstånd.”

Några beslutade och kommande avgiftshöjningar under kommande år:
-    Banavgifterna fyrfaldigas
-    Ökade bränslekostnader till följd av svaveldirektivet
-    Bensin- och dieselskatten kan komma att räknas upp varje år
-    Regeringen vill införa vägslitageavgift
-    Ny modell för avgiftsfinansiering ska utarbetas av Sjöfartsverket