INFORMATION OM KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN

2016-11-14

INFORMATION OM KONFLIKTEN I GÖTEBORGS HAMN

 

Lördag 12 november

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Varför kommer APMT och Hamnarbetarförbundet inte överens?

Alla hamnar i Sverige är bundna av ett nationellt kollektivavtal som har ingåtts mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet och som reglerar allt arbete i alla svenska hamnar. I de krav Hamnarbetarförbundet ställer vill de ha långtgående inflytande över hur verksamheten bedrivs och skulle innebära att APMT tvingas skriva på ett avtal i strid med det centrala kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Varför tecknar APMT inte avtal med Hamnarbetarförbundet?

Hamnarbetarförbundet har erbjudits hängavtal av Sveriges Hamnar, men har tackat nej till detta. Ett helt eget kollektivavtal för Hamnarbetarförbundet är inte aktuellt eftersom APMT sedan länge är bundna av det kollektivavtal som finns mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. APMT kan inte skriva på ett avtal i strid med det kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Vad händer härnäst?

Hamnarbetarförbundet har sedan 8 november tagit ut sina medlemmar i blockad enligt varsel 1 (se samtliga varsel nedan). Om APMT och Hamn 4:an inte når en lösning innan tisdag 15 november kommer Hamn 4:an ta ut sina medlemmar i punktstrejker till och med 18 november (varsel 2), samt lösa ut varsel 3 och 4.

Vad gör APMT för att undvika aviserade åtgärder?

Att använda stridsåtgärder för att lösa konflikter gör ofta mer skada än nytta. APMT har under senaste veckorna fört och kommer fortsättningsvis föra en konstruktiv dialog med styrelsen för Hamn 4:an i de frågor, som inte är lagstadgade eller som rör kollektivavtal och förhandlingsordningen, men i slutändan är det Hamnarbetarförbundet som måste dra tillbaka stridsåtgärderna.

Hur kommer konflikten påverka APMT?

Om det blir konflikt kommer de företag som normalt skeppar sina varor till och från Göteborg via container att drabbas. APMT räknar med förseningar och även begränsningar i driften, vilket inte bara kommer påverka företaget, hamnen och dess kunder. Det kommer också ha stor påverkan på Sveriges näringsliv i stort eftersom industrin och handeln är beroende av hamnen för export och import. APMT hanterar cirka 50 % av all containertrafik i Sverige.

Hur påverkas medlemmarna i Transportarbetarförbundet av konflikten?

Varslen i sig omfattar bara medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Andra medarbetare på APMT påverkas formellt sett inte av varslet.

Hur kommer det sig att Hamn 4:an kan varsla om konflikt trots att det finns ett kollektivavtal?

För en arbetsgivare som förbinder sig att följa ett kollektivavtal är den s.k. fredsplikten från de anställda en avgörande motprestation. I Sverige idag innebär ett kollektivavtal ingen garanti för arbetsfred på arbetsplatsen eftersom andra fackföreningar kan kräva egna kollektivavtal – trots att detta är i strid med det avtal som arbetsgivaren redan har.

Finns det risk för samhällskonsekvenser?

Det gör det absolut. 90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APMT hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under den varslade strejken den 15- 18 november beräknas volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 - 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Vad innebär varslen?

Hamnarbetarförbundet har skickat fyra varsel, 2 till APMT, 1 till andra företag i hamnen och 1 till Sveriges Hamnar.

Varsel 1 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.

Varsel 2 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.

Varsel 3 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags last bärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.

Varsel 4 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.”

Det innebär att APMT är förhindrade att förhandla om vissa punkter enligt ingångna avtal och att de

övriga punkterna kan Ni själva läsa om på APMTs tidigare utskick.

STREJKEN

Strejken kommer att utföras under perioden 15/11 – 18/11.

Detta kommer att ske med punktstrejker under denna period.

Tisdag den 15 november kl. 14:00-18:00

Tisdag den 15 november kl. 22:00-03:00

Onsdag den 16 november kl. 06:00-09:00

Onsdag den 16 november kl. 14:00-18:00

Onsdag den 16 november kl. 22:00-03:00

Torsdag den 17 november kl. 09:00-11:00

Torsdag den 17 november kl. 15:00-18:00

Fredag den 18 november kl. 09:00-11:00

APMT räknar att man kan hålla mellan 20-30% kapacitet under denna period om man arbetar enligt avtal under de perioder som inte är uttagna i strejk.

Vi är också beredda att det kommer att bli mycket bokningar till/från andra hamnar under denna period.