Transportvillkor

Tillämplighet

Dessa transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på transportuppdrag som utförs av NTEX AB, i transportvillkoren benämnda NTEX. Med uppdrag avses av NTEX utförda transport- och lagringstjänster samt andra tjänster som beskrivs i NSAB 2015 § 3.  Med uppdragsgivare avses den som träffat avtal om uppdrag med NTEX och/eller den som trätt i dennes ställe.

tillämpliga villkor for uppdrag

Där inget annat skriftligen avtalats utförs alla uppdrag i enlighet med dessa transportvillkor och NSAB 2015 med undantag för tidslöfte i § 7 andra stycket,
§ 25 A, andra och fjärde stycket samt § 25 B punkt 1.

utförande av uppdrag

NTEX:s transportåtagande omfattar transport med hämtning och avhämtning av gods under normal kontorstid. NTEX beslutar om transportmedel, fordonstyp och transportväg samt om godset ska sändas i direkttrafik eller med omlastning. Utförandet av transportuppdraget förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan utgörs av väg- eller färjeled med erforderlig bärighet och fri höjd. Om lokala föreskrifter på avsändnings- eller bestämmelseort inte medger trafik med transportfordon på berörda vägar, eller om hämtning eller utkörning inte kan ske utan extra åtgärder eller kostnad för NTEX uttages särskild avgift.

transportdokumentation

För att NTEX ska kunna utföra uppdraget och uppfylla transportflödet enligt angivna eller överenskomna transporttider krävs att uppdragsgivaren svarar för att:

  • Avsändaren utfärdar av NTEX godkänt och korrekt ifyllt transportdokument
  • Varje enskilt kolli i en sändning förses med av NTEX godkänt och korrekt utställd kollietikett.

Transport med tidslöfte

Transport med tidslöfte enligt NSAB 2015 gäller enbart om NTEX skriftligen i avtal eller i offert till uppdragsgivaren åtagit sig utföra transport med tidslöfte. Av uppdragsgivaren framställt önskemål eller villkor avseende leveranstidpunkt, t.ex. i transportdokument, är inte bindande för NTEX om inte detta skriftligen bekräftats av NTEX.

Transport och kollietiketter

Uppdragsgivaren ansvarar för att uppgifter i transportdokument och kollietikett är fullständiga och korrekta. Vidare svarar uppdragsgivaren för sådana kostnader som uppstår till följd av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Emballage

Uppdragsgivaren ansvarar för att gods är förpackat, emballerat eller beskaffat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering och lastsäkring samt inte skadar annat gods. Uppdragsgivaren ansvarar även för att emballage uppfyller krav enligt nationella regler och förordningar. NTEX är inte ansvarigt för skada på gods på grund av frånvaro av, eller bristfällighet i, emballage eller annan förpackning. I de fall emballage är av s.k. "display" - karaktär är emballaget del av godsets värde och ska av uppdragsgivaren skyddas med ett ytteremballage i samma utsträckning som godset.

Frostkänsligt gods

Frostkänsligt gods ska accepteras av NTEX före transport annars föreligger inget ansvar för frostskador. Vid accepterad transport ansvar NTEX dock inte för skador om utomhustemperaturen understiger minus 15 grader vid något tillfälle under transportsträckan.  Uppdragsgivaren har ansvaret för att godset tydligt märks med "frostfritt".

Farligt gods

Vid transport av farligt gods skall anmälan göras till NTEX senast 24 timmar innan avhämtning. I samband med bokning skall uppdragsgivaren upplysa NTEX om huruvida godset helt eller delvis omfattas av föreskrifterna för farligt gods inom väg (ADR), järnväg (RID), eller sjö (IMDG). Dessutom ska uppdragsgivaren ange uppgifter som föreskrivs i godsdeklarationen vid bokningstillfället.

Uppdragsgivaren svarar för att transporthandlingarna utfärdas enligt ADR/RID. För farligt gods inrikes på väg innebär detta att en fraktsedel med en farlig godsdeklaration måste utfärdas.

För utrikes vägtransport måste samma dokument utfärdas, men då även med en farligt godsdeklaration på engelska , tyska eller franska och i enlighet med de transport föreskrifter som anges för det enskilda farliga godset per dess UN-nummer och packgrupp per senast publicerade och för den enskilda transportrutten giltiga farligt godslagstiftningen. Alternativet kan hänvisas till godsdeklaration på Dangerous Goods Declaration (DGD) i de fall en sådan utfärdas. För transport till Gotland ska deklarationen kompletteras enligt Östersjöavtalet med uppgift om "Marine Pollutant".

Vid Sjötransport samt vid vägtransport som kombineras med sjötransport ska samtliga dokument, såsom DGD och i förekommande fall CPC (Container Packing Certificate), utfärdas enligt IMDG: Vidare ansvarar uppdragsgivaren för att avsändaren klassificerar, förpackar, märker och etiketterar det farliga godset enligt gällande föreskrifter i ADR/RID/IMDG. Varje kolli ska förses med föreskriven märkning och etikettering.

För farligt gods av skilda slag som inte får samlastas på ett fordon ska separat dokumentation utfärdas av uppdragsgivaren.

Bokning av uppdrag kan ändras kostnadsfritt fram till 24 timmar före avtalad lastningstid. Vid ändring eller avbokning inom 24 timmar faktureras lägst 80 % av avtalad frakt för uppdraget.

Lastning och lossning

Uppdragsgivaren ansvarar för att avsändaren och mottagaren utför lastning och lossning på de av dem anvisade lastnings-, respektive lossningsplatserna.

Avsändaren och mottagaren skall alltid ges möjlighet att hantera godset på ett i alla avseenden säkert sätt och utan någon risk för skada på person, egendom, lastbärare eller annan hanteringsskada.

Lastsäkring

Uppdragsgivaren ansvarar för att avsändaren, när denne själv ombesörjer lastning, last säkrar godset enligt Trafikverkets eller motsvarande utländsk myndighets tillämpliga föreskrifter. I detta fall svarar avsändaren för eventuella skador på godset och chauffören för tredjemansskador på väg.                

Beträffande farligt gods, ska lastsäkring ske enligt tillämpliga transportföreskrifter (ADR, RID, IMDG m fl.).

Uppdragsgivaren ansvarar för att avsändaren anskaffar och tillhandahåller all extra lastsäkringsutrustning utöver de spännband som NTEX tillhandahåller.

Vidare ansvarar uppdragsgivaren för att avsändaren, när så krävs, utfärdar lastsäkringsintyg för sjötransport, t ex Container Packing Certificate (CPC).

Lagring

Bestämmelserna om lagring i NSAB 2015 § 25 gäller inte lagring i anslutning till transport, utan endast i de fall lagringsuppdrag särskilt avtalats. När lagringsuppdrag särskilt avtalas sker detta med undantag av NSAB 2015 § 25 A, 2 och 4 st, och § 25 B punkt 1.

Offert

Offert gäller för accept inom 30 dagar från angivet offertdatum och är giltig tills vidare om inget annat avtalas. Av NTEX given offert är konfidentiell och får icke delges tredje man.

Priser

Offererade priser är noterade netto, exklusive moms, och omfattar de i offerten angivna tjänsterna och baserar sig på de förutsättningar som angivits för uppdraget samt på valuta- och drivmedelspriser enligt NTEX valuta och drivmedelsnycklar,

Priset baseras på fri och obehindrad trafik samt normala last- och lossningsförhållanden. De offererade priserna förutsätter möjlighet till direktlastning/lossning hos leverantör och mottagare från/på lastbärande enhet. Om NTEX:s kostnad för uppdrag eller del av uppdrag ökar till följd av valutakursförändringar, höjda drivmedelspriser samt därav bakomliggande komponenter eller på grund av förhållanden över vilka NTEX inte kunnat råda eller rimligen kunnat förutse, t ex nya eller ändrade statliga pålagor, har NTEX rätt att justera priset för att kompensera sig för sådan kostnadsökning.

För samtliga uppdrag gäller att av myndigheterna beslutade pålagor uttages i sin helhet från och med den dag då ändringen träder i kraft.

Offererade priser inkluderar nedanstående last-/lossningstider:

– 10 000 kg          30 min

10 000 kg -           60 min

Vid överskriden lastnings- eller lossningstid debiteras SEK 250 per påbörjad halvtimma.

Kostnader för farligt gods från 1 - 9 999 kg är SEK 1 100/sändning, över 10 000 FTL (full trailer load) SEK 1 300/sändning.

Betalningsvillkor

Fakturan förfaller 10 dagar efter mottagandet. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med f n 8 % + referensränta. Kredit medges efter sedvanlig kreditprövning och kreditlimit sätts efter erhållen kreditupplysning.

volymberäkning

Fraktvikten beräknas på grundval av sändningens bruttovikt. För gods vars volymvikt överstiger bruttovikten taxeras sändningen efter volymvikt.

Fraktvikten avrundas uppåt till närmsta 100-tal kg.

 

Storbritannien, Irland, Danmark

Norge, Finland

Sverige inrikes

Övriga Europa

Flyg

Sjö

1 cbm

360 kg

333 kg

280 kg

333 kg

167 kg

1000 kg

1 flm

2000 kg

2000 kg

1950 kg

1850 kg

 

 

När godset på grund av dess beskaffenhet ej är staplingsbart och/eller höjden på kollin/pall överstiger 130 cm beräknas det efter flakmeter eller pallplats. Gods längre än 2,4 meter taxeras med 400 kg/meter, per kolli. Minimum 1 200 kg. Kollin med en längd > 6 meter fraktberäknas efter särskild överenskommelse.

Maxvikter

Enligt gällande bestämmelser i berörda länder, ladda ner PDF här.

Exportbokningar

Bokas via e-mail, fax eller telefon senast kl. 12.00 dagen före lastning om inget annat avtalats.

Importbokningar

Bokas enligt uppgjorda rutiner av leverantören till våra kontor i utlandet/utsedd samarbetspartner eller till NTEX kontor i Sverige.

inrikesbokningar

Bokas via e-mail, fax eller telefon senast kl. 14.00 dagen före lastning om inget annat avtalats.

ändring/avbokning av transport

Bokning av uppdrag kan ändras kostnadsfritt fram till 24 timmar före avtalad lastningstid. Vid ändring eller avbokning inom 24 timmar faktureras lägst 80 % av avtalad frakt för uppdraget.

Varuförsäkring

Varuförsäkring ingår inte i offererade priser och omfattas inte av NTEX åtaganden. NTEX ansvar för gods är begränsat enligt NSAB 2015 samt tillämpliga lagar och bestämmelser. För att uppdragsgivarens ekonomiska intressen ska vara skyddade rekommenderar NTEX att separat varuförsäkring tecknas.

Kontakta oss gärna för premier och villkor hos vår samarbetspartner lf Skadeförsäkring AB.

ansvar

NTEX ansvar regleras av dessa transportvillkor, NSAB 2015 samt tillämpliga lagar och bestämmelser. Utöver de ansvarsfriskrivningar som omfattas av NSAB 2015 samt tillämpliga lagar och förordningar friskriver sig NTEX från ansvar för skador och förluster på omhändertaget och transporterat gods förorsakat av närvaro av smygpassagerare. Vid transporter där chaufför inte varit närvarande vid lastning, är NTEX inte ansvarig för saknat gods eller skada till följd av hantering och stuvning.

undertransportörs ansvar

Om NTEX har transportöransvar ska uppdragsgivaren rikta eventuella ekonomiska anspråk på grund av skada, minskning, förlust eller försening mot NTEX eller NTEX's agenter/ombud och inte mot av NTEX anlitad undertransportör.

Reklamationer

När det inträffar en avvikelse i transporten såsom skadat eller saknat gods ska NTEX kontaktas så snart som möjligt. Skadat gods och emballage ska sparas och fotograferas. Uppdragsgivaren ansvarar för att mottagaren kontrollerar godset vid leverans. Om godset är behäftat med skada eller minskning ska detta noteras på transportdokumentet i samband med godsets mottagande. Anmärkning ska styrkas av chauffören/NTEX representant.

Skada som var synlig och inte noterades vid leverans riskerar att avvisas vid eventuell reklamation.

Uppdragsgivaren ansvarar för att behörig person kvitterar godset på angiven mottagningsadress.                                                                                                        

Skada som upptäcks efter leverans vid uppackning av gods (dold skada) ska skriftligen anmälas till NTEX snarast, dock senast 7 kalenderdagar efter mottagandet av godset.

Sker reklamation senare än 7 dagar från det godset togs emot, åligger det den som framställer anmärkning mot NTEX att visa att skadan eller minskningen inträffat under NTEX vård av godset. Visar han inte detta skall godset anses ha avlämnats i fullgott skick.

Uppdragsgivaren äger ej rätt att kvitta ersättningsanspråk mot fraktfordran.

Ladda ner reklamationsblankett här.

force majeure

NTEX ska vara befriat från skyldighet att fullgöra uppdrag om NTEX hindras av omständighet varöver NTEX inte kunnat råda och vilken NTEX rimligen inte kunnat förutse. NTEX ska informera uppdragsgivaren när sådan omständighet inträffar respektive upphör. Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal eller avbryta uppdrag, då sådan omständighet varat längre än en månad, eller då viss uppsägningstid avtalats, efter en tid motsvarande uppsägningstiden.

Panträtt

Vid utebliven likvid för förfallen fordran tillämpar NTEX NSAB 2015 § 14.

tvist-jurisdiktion

Vid tvist med anledning av offert, bokning, avtal, tjänst och/eller uppdrag av varje slag skall avgöras med tillämpning av NSAB 2015 § 29.