Ogólne warunki

umocowania prawne

Wszystkie transporty realizowane są przez naszą firmę na podstawie   Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych,  konwencji CMR oraz  przepisów poszczególnych krajów, w których wykonywane są transporty.

Rozliczenia

Od dnia 1 marca 2017 r. wszystkie faktury za wykonane usługi będą wystawiane przez NTEX AB i płatne bezpośrednio na konto tej spółki w banku Danske Bank A/S SA oddział w Polsce. Natomiast faktury za usługi wykonane na rzecz grupy NTEX powinny być wystawiane i płatne przez spółkę NTEX AB. Więcej informacji.

odpowiedzialność przewoźnika

Odpowiedzialność NTEX jako przewoźnika rozpoczyna się z chwilą załadowania przesyłki na naczepę , a kończy w momencie jej rozładowania. NTEX zastrzega sobie prawo do wyboru środka transportu, trasy przejazdu oraz decyzji o przeładunku towaru według własnego uznania.

Kalkulacje cenowe

Proponowane przez nas frachty są cenami netto. Wyliczamy je na podstawie aktualnych cen paliwa oraz kursu waluty.

anulowanie transportu

Anulowanie zleconego transportu może się odbyć maksymalnie 24 godziny przed planowanym załadunkiem. Gdy odwołanie transportu nastąpi po przekroczeniu tego terminu, NTEX ma prawo obciążyć klienta do 80% frachtu.

ważność oferty

Oferta powinna zostać zaakceptowana przez klienta w przeciągu 30 dni od jej złożenia. Ceny obowiązują bezterminowo, chyba że strony ustaliły inaczej. Oferta stanowi tajemnicę handlową i nie może zostać ujawniona stronom trzecim.

warunki płatności

Standardowy termin płatności to 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku braku płatności w terminie sprawa zostanie skierowana do KRD na koszt dłużnika. Wysokość limitu kredytowego ustalana jest na podstawie raportów uzyskiwanych w firmie Euler Hermes i KRD.

korekta paliwowo-walutowa

NTEX zastrzega sobie prawo do zmian oferty w przypadku istotnych wahań cen paliwa oraz kursu waluty.

korekta / dodatek siarkowy

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w związku z siarkową dyrektywą unijną 2012/33/EU NTEX wprowadza korektę siarkową. Będzie ona uaktualniana co miesiąc na podstawie zmiany kosztów przepraw promowych.

Czerwiec 2017

Dla ładunków całopojazdowych - 150 PLN za transport

Dla ładunków drobnicowych - 5 PLN za miejsce paletowe

załadunki i rozładunki

Następują w porozumieniu z kierowcą. NTEX podstawia do załadunku/rozładunku auto z możliwością załadowania/rozładowania bokiem lub tyłem i zapewnia niezbędną pomoc. Nadawca i odbiorca muszą posiadać niezbędne do załadunku i rozładunku urządzenia, chyba że ustalono inaczej.

Oferowane przez NTEX ceny przewidują następujące czasy za i wyładunku

do 10 000 kg          - 30 min

powyżej 10000 kg -

60 min

Po przekroczeniu podanych czasów NTEX ma prawo obciążyć kwotą 100 PLN za każde następne rozpoczęte pół godziny.

towary niebezpieczne

W przypadku towarów niebezpiecznych należy każdorazowo sprawdzić cenę oraz możliwość ich przewozu.

waga maksymalna ładunku

Wagę maksymalną ładunku określają przepisy państw, na terenie których odbywa się transport.

zlecanie transportów

Transport należy zamówić mailowo lub telefonicznie. Standardowy termin awizacji to 48 godzin przed planowanym załadunkiem.

reklamacje

Widoczne uszkodzenia muszą zostać odnotowane na liście przewozowym w momencie dostawy towaru. Ukryte szkody muszą zostać zgłoszone pisemnie maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania towaru. Roszczenia odszkodowawcze należy wysłać w formie pisemnej oraz załączyć kopię faktury i kopię listu przewozowego.

wyjątki

Ewentualne wyjątki muszą być zapisane w umowie lub ofercie.

Opłata drogowa

Polska