Förnyelsebara energikällor ökar

2015-05-15

Sedan 2006 har användningen av biodiesel tolvfaldigats i Sverige, medan bensinanvändningen har minskat. Det visar en rapport från Energimyndigheten.

Tidigare har energianvändningen i transporter ökat stadigt, men de senaste åren har den istället minskat. Dominerar gör dock ännu fossila bränslen, under 2014 stod de för 88 procent av inrikestransporternas energianvändning. På senare år har siffrorna visat på en omflyttning inom fossila drivmedel.

Biodisel ökar mest och har gått från 0,61 TWh till 7,51 TWh mellan 2007 och 2014. Ett exempel är biobränslet FAME som oftast görs på raps. Bränslet kan också användas i ren form och går då under namnet B100. Både HVO och FAME används främst iblandade i fossil diesel. Användandet av både låginblandningen av HVO och ren biodiesel ökar i tunga transporter, enligt rapporten om transporternas energianvändning 2014.

Sedan 2013 har andelen förnyelsebar energi i transportsektorn ökat med tre procentenheter. Enligt preliminära uträkningar från Energimyndigheten ligger andelen förnyelsebar energi idag på 18,7 procent. Det innebär att Sverige redan nu uppfyller målen om tio procent förnybar energi i transportsektorn år 2020.