Prisregulering 01. januar 2019

30.11.18

 

Kjære kunde,

Som følge av generelle kostnadsøkninger og utfordringer knyttet til sjåførmangel i Europa som resulterer i ekstraordinære kostnadsøkninger, justerer vi våre priser med virkning fra 01/01-2019:

Transporter: 4,9%
Lagerleie og håndtering: 4,9%

Gebyrer o.l. vil avrundes opp til nærmeste 10 kr.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson på Ntex.

Vi ønsker Dere et fruktbart og lønnsomt 2019.

Transport Jul og nyttår 18/19

26.11.18

Transport i forbindelse med jul og nyttår 2018-2019

I forkant av kommende jul- og nyttårshelg ønsker vi å minne våre kunder om å planlegge og booke leveringer i god tid. Se nedenfornevnte lenke til generell informasjon om utlastingsdager for leveringer før jul. Lasting i mellomdagene kan pga. kapasitet på enheter skje med levering etter nyttår og frem mot 7.januar. Hvis det finnes spesifikke lasting-/lossingsdatoer må dette uttrykkelig spesifiseres i bookingen. Stem gjerne av med din NTEX kontaktperson.

Legg merke til at kapasitet på enheter og plass på eventuelle ferjer er begrenset i helgene. NTEX forbeholder seg retten til i disse tilfellene å komme tilbake med eventuelle merkostnader, da våre leverandører har endrede ledetider og kapasitet under denne perioden.

Se lenke til oversikt under:

transport-jul-og-nyttar-2018.pdf
 

Bomavgift

30.03.18

Transportbransjen får stadig økte kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes oss ved passering. 

Ntex innfører derfor en bomavgift på alle sendinger fra 01. desember for å få kostnadsdekning for de økte kostnadene. Denne avgiften vil fortløpende justeres i tråd med myndighetenes endringer i bomavgiftene.

Fra april 2018

3,50% tillegg på fraktbeløpet

Innførselsmva og mva-melding

06.12.16

Endringer i rapporteringsrutiner for merverdiavgift fra 2017

Ifra 01. januar 2017 vil flere viktige endringer for innberetning og betaling av innførselsmerverdiavgift tre i kraft, og det er viktig du som importør er forberedt på endringene som trer i kraft.

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift gjør plass til merverdiavgift ved innførsel av varer, samt at den spesifiserer avgiften på en bedre måte.  Fra 2017 skal innførsels-mva oppgis og avregnes sammen med innenlandsk mva.

Hva blir endringene i mva-meldingen?

  • Mva-meldingen får 19 poster, der noen er nye og noen har endret innhold
  • Postene grupperes for å gi bedre oversikt.

Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Varer skal fortsatt fortolles

Overføringen av forvaltningsansvaret for merverdiavgift ved innførsel fra Tolletaten til Skatteetaten medfører ikke andre endringer i de plikter næringslivet har ved inn- og utførsel av varer etter lov om toll og vareførsel (tolloven). Varer skal fortsatt rapporteres, fremlegges og deklareres til tollmyndighetene som i dag.

Innførselsmerverdiavgift fjernes fra tolldeklarasjonen

Rubrikk 47 på tolldeklarasjonen skal ikke lenger vise beregningen av innførselsmerverdiavgift for merverdiavgiftregistrerte virksomheter. Selve merverdiavgiftsgrunnlaget blir imidlertid ikke endret, og vil som hovedregel fortsatt være tollverdi tillagt eventuell toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen.

Egenfastsetting

Innførselsmerverdiavgift er basert på prinsippet om egenfastsetting. Dette betyr at den næringsdrivende som er registrert merverdiavgiftspliktig selv er ansvarlig for å beregne avgiftsgrunnlag og utregne innførselsmerverdiavgiften.

Innførselsmerverdiavgiften skal også rapporteres i Altinn sammen med innberetning av ordinær merverdiavgift. Begrepet merverdiavgiftinnberetning endrer navn til Skattemelding, og behovet for tollkreditt opphører for de merverdiavgiftspliktige importører som i dag kun betaler merverdiavgift på innfortollingstidspunktet. 

Ntex vil hjelpe dere som vareimportør

Ntex har etablert en systemløsning som gjør rapporteringen enklere for vareimportørene. Vi gjør beregningen av innførselsmerverdiavgift basert på̊ importdokumentasjonen og rapporterer dette i egen merverdiavgiftdeklarasjon til dere.

Denne rapporten vil følge hver enkelt tolldeklarasjon og være til hjelp ved rapportering. Ved å kontakte oss kan vi også sende dere en samlet månedlig rapport basert på informasjonen beregnet på hver enkel deklarasjon.

Prisen for beregningen er kr. 92 pr. deklarasjon og inkluderer månedlig rapportering hvis ønskelig.

Ihht. våre generelle vilkår tas det utgangspunkt i at denne tjenesten er ønskelig ved fortolling, ønskes det ikke momsutregning kan dette i etterkant av mottak av rapport varsles på nedenstående e-postadresse at tjenesten ikke skal utføres.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med vår fortollingsavdeling på fortolling@ntex.com eller på +47 64 97 41 00

Svoveldirektivet IMO Marpol

01.12.14

 

Kjære kunde,

EU har innført et skjerpet svoveldirektiv IMO Marpol som vil tre i kraft 01. Januar 2015. Dette direktivet er innført for å begrense svovelinnholdet i marine drivstoff som brukes av rederiene som opererer i Nordsjøen, Den engelske kanal og Østersjøen. Det nåværende maksimumsnivået av svovelinnhold i marine drivstoff er 1,0%, men med direktivet vil grensen bli redusert til 0,1% innenfor området "Sulphur Emission Control Area" (SECA) fra 01. Januar.

Rederiene som opererer innenfor SECA området har vært nødt til å ta store kostnadsøkninger for å begrense utslippet av svovel og de har valgt et av disse alternativene:

  •        Investere i helt nye skip med alternativt drivstoff, som f.eks. metanol eller LNG
  •        Bytte til renere og vesentlig dyrere marine drivstoff
  •        Installere skrubbere for å fjerne svovel fra eksosen på skipene 

Svoveldirektivet vil ha konsekvenser for transportbransjen og påvirke hele transportkjeden. Uavhengig av hvilken løsning rederiene velger vil fraktkostnadene innenfor SECA området øke da rederiene søker kostnadsdekning for merkostnadene hos sine kunder.

Ntex vil som følge av merkostnadene presentert fra rederiene i de markeder hvor det er nødvending å benytte sjøtransport innenfor SECA området bli nødt til å kompensere dette fra 01. Januar 2015.

For ytterligere spørsmål rundt dette ber vi dere ta kontakt med deres kontaktperson hos oss.

Med vennlig hilsen

Ntex AS